Gebyrer for domstolbehandling

Domstolene tar betalt for å behandle de fleste sakene. Gebyrene er relativt lave ut fra hva det koster å drifte domstolene og i noen tilfeller så er sakstypen gebyrfri. Til  eksempel er saker etter barneloven gebyrfrie. Gebyrene oppgis som regel i antall rettsgebyr. Et rettsgebyr er i dag på kr. 860. En dag i retten koster i utgangspunktet fem rettsgebyr og den som tar saken inn for retten (sender inn stevning) må belage seg på å betale 5 x kr. 860 = kr. 4.300. På…

Continue reading »

Lov om grannegjerde (Grannegjerdelova)

Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer? Lov om Grannegjerde er fra 1961 og ble sist endret på i 2009. Etter § 3 skal et gjerde være utformet slik at det ikke er farlig for folk eller dyr. Etter § 4 så skal gjerde settes på delelina like langt inn på begge tomtene, men ikke lengre inn enn 50 CM på tomten. Etter § 6 har en nabo rett til å sette opp gjerde så lenge han bekoster gjerdet selv. Hvis…

Continue reading »

Bostedsforbehold

Når du søker om fri sakførsel (fri rettshjelp når saken går for domstolen) vil du også få noen ord i brevet fra tingretten om bostedsforbeholdet. Enten at det ikke er opphevet (hvis søkt om) eller at det er opphevet. Vanligste formuleringen er at reglene om bostedsforbehold gjelder. Bostedsforbehold handler i utgangspunktet om rettshjelpen også skal dekke reiseutgiften til advokaten dersom du velger en advokat som har kontor i et annet distrikt enn der saken går. Du har rett til å velge akkurat den advokaten du…

Continue reading »

Ulike typer fosterhjem

Hos BUFETAT kan du finne mer informasjon om ulike typer fosterhjem: Ordinære fosterhjem Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk Beredskapshjem og familiehjem For mer informasjon besøk undersiden Ulike typer fosterhjem hos BUFETAT

Continue reading »

Melde krav i konkursbo

Vi får ofte henvendelser fra bedrifter som har levert varer til et firma som har gått konkurs og hvor vi er bostyrer. De lurer på om de får betalt og hva som skjer nå. Dersom du har et pengekrav mot en bedrift som har gått konkurs så sender du kravet ditt skriftlig til bostyrer. Dersom kravet ditt har prioritet etter lov eller avtale så må dette også opplyses i kravbrevet. Det vil si at det er noen krav som kommer før andre krav dersom det…

Continue reading »

Hvem er mor til barnet?

Det kan kanskje virke åpenbart, men barneloven har bestemmelse som regulerer hvem som skal regnes som mor til et barn. Ikke uventet sier bestemmelsen at mor til barnet er den kvinne som har født barnet. Barneloven § 2: § 2.Kven som er mor til barnet. Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet. Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.  

Continue reading »

Ansatt i virksomhet som har gått konkurs?

Konkursrådet har utarbeidet informasjon til personer som er ansatt i virksomhet som har gått konkurs. Temaene som du får svar på på Konkursrådet sine sider er: 1. Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen 2. Lønnskravenes stilling i konkurs 3. Lønn i oppsigelsestiden 4. Feriepenger 5. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget 6. Fordelingen av midler i konkursboet 7. Den statlige lønnsgarantiordningen 8. Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen? 9. Hvordan skal kravet fremsettes? 10. Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen 11. Midler til livsopphold mens…

Continue reading »

Lov om Eiendomsmegling

En bransje som er mye omtalt og til tider har et rykte som tilsier behov for regulering er eiendomsmeglere. Lov om eiendomsmegling regulerer de fleste aspekter ved eiendomsmeglerdriften. I eiendomsmeglerloven kan du bl.a. finne ut følgende: «Eiendomsmegling mot godtgjørelse kan bare drives: 1. av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet (eiendomsmeglingsforetak), jf. § 2-3 første ledd eller 2. i medhold av norsk advokatbevilling, når advokaten har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222.» «Tittelen «statsautorisert eiendomsmegler» kan ikke benyttes.» «I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det…

Continue reading »