Nytt telefonsystem

Advokatfirmaet Wulff har fått nytt telefonsystem. Når du ringer oss nå får du 4 valg; Tast 1 for å snakke med advokat Christian Wulff Hansen Tast 2 for å snakke med advokatfullmektig Line Finsås Einrem Tast 3 for å snakke med advokatfullmektig Marita Pedersen Tast 4 hvis du ikke har en preferanse, da vil alles telefoner ringe. med det nye systemet er vi fullt ut mobil. Uansett hvor vi er vil telefonen settes over til oss. Er den du ønsker å snakke med ikke tilgjengelig…

Continue reading »

Pliktdelsarv etter arveloven

  Det følger av arveloven § 29 at du ikke kan begrense arven til ditt/dine barn med mer enn 1/3 hvis formuen ved død utgjør mindre enn 1 million kroner pr barn. Med andre ord kan du råde fritt over 1/3 av det du eier ved død. Du kan testamentere denne tredjedelen til hvem du vil. Det er også slik at du dersom du bare har 1 barn kan du testamentere alt over 1 million bort hvis du ønsker det.   § 29. To tredjepartar…

Continue reading »

Hvor lenge kan jeg bruke utenlandsk bil i Norge?

Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk regulerer spørsmålet om hvor lenge f.eks. en svensk statsborger kan kjøre sin svenskregistrerte bil i Norge lovlig uten å betale importavgiftene.   Hovedregelen fremgår av forskriftens § 4 og er 1 år:   § 4. Person som ikke har fast bopel i riket, kan etter søknad få motorvogn som det gjelder registreringsplikt for særskilt registrert til midlertidig bruk her for et tidsrom av inntil ett år (turistvogn). Etter utløpet…

Continue reading »

Lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

7. august 2015 ble det vedtatt endringer i barnevernloven.   § 4-4 tredje og fjerde ledd skal lyde: Fylkesnemnda kan, når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner, beslutte at opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende kompenserende tiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver.…

Continue reading »

Sluttinnlegg

Det følger av tvisteloven at 2 uker før en hovedforhandling så skal partene levere sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal være en kort oppsummering av påstand, anførsler og begrunnelse for anførslene. I tillegg skal man angi hvilke bevis som vil bli ført og hvis man er saksøker skal fremdriftsplan legges ved. Et sluttinnlegg er ikke et prosesskriv og skal som hovedregel ikke inneholde noe nytt i saken. Etter sluttinnleggsfristen skal partene ha mulighet til å forberede hovedforhandlingen på den bevissituasjonen som er.   § 9-10. Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg…

Continue reading »

Nytt telefonsystem

Vi jobber nå med å få på plass et nytt telefonsystem – Telenor Bedriftsentral. Systemet vil være mer fleksibelt enn det vi har hatt og gjøre det lettere for deg å komme direkte til den du ønsker å snakke med. I noen dager i uke 4 vil vi ha utprøving og testing av løsninger slik at systemet ikke vil være ferdig tilpasset før i uke 5. Har du problem med å nå igjennom i uke 4 så prøv igjen eller send epost.

Continue reading »

Ny førerprøve etter tap av førerkort

Reglene om ny førerprøve etter tap av førerkort følger av tapsforskriften kapittel 8 Hovedregelen er at tapet må være lengre enn 6 mnd for å kunne ilegge slikt vilkår (§ 8-2) Er tapstiden kortere enn 1 år er hovedregelen at det bare kreves praktisk prøve (§ 8-3, 2. ledd) Er tapstiden lengre enn 1 år skal full ny førerprøve avlegges – Teori og praksis (§ 8-3, 6. ledd)   § 8-1.Generelt om krav om ny førerprøve Når retten fastsetter tap av retten til å føre førerkortpliktig…

Continue reading »

Oppløsning av sameie

Eier du en eiendom sammen med noen og ønsker å oppløse sameie? Uansett hvor liten din sameiebrøk er så har du ingen plikt til å forbli i et sameie. Enhver sameier kan begjære et sameie oppløst dersom det ikke inngås en avtale frivillig mellom eierne. Det følger av sameieloven § 15 at en sameier etter rimelig frist kan begjære sameiet oppløst. Det følger videre av bestemmelsen at eiere har forkjøpsrett og hvilke regler som gjelder for bud fra sameiere.   § 15. Etter varsel med…

Continue reading »

Herreløs arv

Forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formue til nærstående mv. ble kunngjort i august 2015. Forskriften har 2 innholdsbestemmelser og en bestemmelse om ikrafttredelse (1. september 2015) – Forskriften sier noe om hva som er departementets oppgaver under bobehandlingen når avdøde ikke har arvinger.   § 1.Departementets oppgaver under bobehandlingen når avdøde ikke har arvinger I et dødsbo hvor avdøde ikke har slektninger, ektefelle eller samboer som arver ham eller henne, og det ikke er…

Continue reading »