Har du fått innkallelse til soning?

I utgangspunktet må du møte opp til fastsatt tid og sted, men det er mulig å søke om utsettelse av fullbyrding av straffen. Straffeprosessloven § 459 sier følgende:

Fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig.
Ellers kan fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff1 utsettes når vektige grunner tilsier det.
Utsettelse etter annet ledd kan gjøres betinget av sikkerhetsstillelse. Det kan også settes andre vilkår.
Kriminalomsorgen treffer vedtak etter bestemmelsene her. Forvaltningsloven gjelder med de unntak som er nevnt i straffegjennomføringsloven § 7. Oppstår det uenighet om fullbyrdingen skal utsettes fordi domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig, kan domfelte kreve spørsmålet avgjort ved kjennelse etter § 462.

 

advokatwulffforsvarer

Starte egen bedrift?

Mockup111

Her er noen lovverk som kan hjelpe deg på vei:

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven]

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

 

Hva skjer hvis arbeidsplassen min går konkurs mens jeg er sykemeldt?

Hva skjer hvis arbeidsplassen min går konkurs mens jeg er sykemeldt? selvstendig næringsdrivende, konkurs, sykemeldt, rettigheter, sykepenger, NAV, arbeidsgiver, folketrygdloven, lønnsgarantiordning, forskuttering, inndriving, egenmelding, Ankenemnda, medisinske vilkår, bidragsinnkrevingsloven, dekningsloven, anke, tvist, rettssak, juridisk rådgivning, sykepengegrunnlag, arbeidsgiverperiode, dokumentasjon, fravær, trygderettigheter.

Å oppleve at arbeidsplassen går konkurs mens du er sykemeldt, kan være en utfordrende situasjon som kan føre til usikkerhet og bekymring. I slike tilfeller er det viktig å kjenne til dine rettigheter og hva du kan forvente i henhold til norsk lov. Dette blogginnlegget gir deg en oversikt over hva som skjer hvis arbeidsplassen din går konkurs mens du er sykemeldt, og hvordan sykepenger håndteres i denne situasjonen.

Sykepenger i arbeidsgiverperioden:

Når du er sykemeldt, har du rett til sykepenger. Arbeidsgiveren din er normalt ansvarlig for å utbetale sykepengene i en periode som kalles arbeidsgiverperioden. Dette er vanligvis de første 16 kalenderdagene av sykefraværet ditt.

Men hva skjer hvis arbeidsgiveren din ikke har mulighet til å betale sykepengene på grunn av konkurs eller manglende betalingsevne?

I slike tilfeller har du som arbeidstaker flere alternativer for å sikre at du fortsatt mottar de sykepengene du har krav på.

Valg mellom folketrygdloven og lønnsgarantiordningen:

  1. Folketrygdloven § 8-22: Ifølge denne loven kan trygden utbetale sykepengene hvis arbeidsgiveren ikke er i stand til å gjøre det i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder også for omsorgspenger.
  2. Lønnsgarantiordningen: Hvis du er omfattet av lønnsgarantiordningen på grunn av konkurs, kan du også kreve sykepengene fra NAV. Lønnsgarantiordningen er normalt den instansen som utbetaler lønn og vurderer egenmeldinger fra arbeidstakere.

Forskuttering av sykepenger:

Hvis du velger å kreve sykepengene fra NAV i stedet for arbeidsgiveren, kan NAV forskuttere sykepengene dine. Det betyr at de midlertidig gir deg sykepengene mens de undersøker om du har rett til dem.

For å få NAV til å forskuttere sykepengene dine, må du sende inn en søknad om dette. Søknaden trenger ikke å følge noen spesiell form, men den må tydelig indikere at det er en søknad om forskuttering av sykepenger.

Før NAV forskutterer sykepengene dine, vil de undersøke om det er en arbeidsgiverperiode og om arbeidsgiveren din har betalt sykepenger i denne perioden. De vil også vurdere om du oppfyller alle vilkårene for å få sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Viktig å merke seg:

  • NAV vil være en part i saken mot arbeidsgiveren din etter at de har forskuttert sykepengene dine.
  • NAV har ikke lov til å forskuttere sykepenger med forbehold om tilbakebetaling hvis de ikke får medhold i en eventuell ankesak.
  • Du kan ha rett til forskuttering for fraværsdager som er dokumentert med egenmelding til arbeidsgiveren din, men dette er normalt begrenset til dager hvor du skulle ha fått lønn.
  • I tilfeller hvor arbeidsgiveren bestrider sykmeldingen din og ikke betaler sykepenger, vil NAV vurdere om du har rett til sykepenger i henhold til vilkårene i folketrygdloven.
  • Ved tvil om de medisinske vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan NAV be om journalnotater fra legen din eller rådføre seg med en rådgivende lege.

Innkreving av sykepengene:

Dersom NAV har forskuttert sykepengene dine, kan de kreve tilbakebetaling av beløpet fra arbeidsgiveren din. Dette kan gjøres i henhold til regler i bidragsinnkrevingsloven og dekningsloven.

Hvis arbeidsgiveren din påanker NAVs vedtak om tilbakekreving, vil anken normalt ha oppsettende virkning, noe som betyr at NAV ikke kan kreve tilbakebetaling før arbeidsgiveren har fått Ankenemndas avgjørelse.

Husstandfellesskapsloven

Mockup18

Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] er fra 1991 og regulerer rett til å overta bolig i skifte etter ugift samliv (oppgjør etter samboerforhold tar slutt.) Loven regulerer også rett til å overta bolig dersom den ene av husstandsmedlemmene dør (§ 2.)

“Sterke grunner” og “Særlige grunner” vil oftest i praksis være omsorgen for barn. Det er også andre mulige grunner, som f.eks. at huset er tilpasset en som er handicapet med rampe, heis osv.


 

Husstandfellesskapsloven § 3

Dersom husstandsfellesskapet oppløses på annen måte enn ved død, kan én av partene, når sterke grunner taler for det, få følgende rettigheter til deres felles hjem:

1. rett til å tre inn i husleiekontrakt eller avtale om rett til å opprette husleiekontrakt, selv om kontrakten eller avtalen er opprettet i en annen av partenes navn,
2. rett til å løse inn andel, aksje eller obligasjon som tilhører en annen av partene og som retten til felles bolig er knyttet til,
3. rett til å overta boligeiendom eller andel av boligeiendom som tilhører en annen av partene og som utelukkende eller hovedsakelig har tjent til felles bolig, hvis ikke den andre har odelsrett til eiendommen, eller den er ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller gave, og
4. rett til å overta eller tre inn i andel av vanlig innbo.

Når særlige grunner taler for det, kan en av partene få bruksrett til bolig som er nevnt i første ledd nr. 2 eller 3. Dette gjelder selv om den andre parten har odelsrett til eiendommen, eller den er ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller gave.

Var det flere enn to som bodde sammen, kan rett etter første eller annet ledd gis til én eller til flere sammen.

Om oppgjør og skiftetakst gjelder ekteskapsloven §§ 69 første ledd og annet ledd annet punktum og 70 annet og fjerde ledd og skifteloven § 125 tilsvarende.


Vi i Advokatfirmaet Wulff jobber mye med skilsmissesaker og samlivsbrudd mellom samboere. Har du behov for vår assistanse så kan du ta kontakt på 751 75 800 eller kontakt oss her: KONTAKTSKJEMA

Eiendommen er solgt som den er etter avhendingsloven

mockups (179)

De fleste salg av eiendom har en klausul som sier at eiendommen er “solgt som den er” etter avhendingsloven § 3-9.

Avhendingsloven § 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.


I de fleste tilfellene har både kjøper og selger forsikring som dekker konflikter som følge av et hussalg hvor kjøper fremsetter et reklamasjonskrav. Har du behov for advokat som jobber med eiendomstvister etter avhendingsloven? kontakt oss i Advokatfirmaet Wulff på 751 75800 eller bruk dette kontaktskjemaet.

Prosessvarsel

mockups (456)

Før du går til sak mot noen skal du i de fleste tilfeller sende et prosessvarsel. Det vil som regel si et brev til motparten eller motpartens advokat hvor man opplyser om at man vil gå til sak og hva man vil kreve. I noen saker, som f.eks. saker etter barneloven om fast bosted, samvær og foreldreansvar, er det ikke nødvendig å sende prosessvarsel i de fleste tilfeller. Dette fordi slike saker krever gyldig meklingsattest og da vet motparten gjennom runden(e) på familievernkontoret hva tvisten handler om og at prosess kan skje. Dersom kravet for retten vil være vesentlig forskjellig fra det som er forhandlet om på familievernkontoret bør fortsatt prosessvarsel sendes.

Prosessvarsel sendes som regel med henvisning til tvisteloven § 5-2.

Tvisteloven § 5-2. Varsel om krav og grunnlag for kravet

(1) Før sak reises, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget.


(2) Den som mottar varslet, skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Bestrides kravet helt eller delvis, skal grunnlaget for dette angis. Mener parten på sin side å ha krav mot den som har gitt varslet, skal parten samtidig skriftlig varsle om sitt krav og grunnlaget for det og oppfordre den annen part til å ta stilling til dette.


(3) Skriftlig varsel etter første og annet ledd skal være på papir til private parter hvis ikke annet er avtalt eller partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig kommunikasjon vanligvis skjer elektronisk.
Har du behov for hjelp i din sak? Ring 751 75 800Du velger den advokaten du vil ha

Blank branding elements isolated on dark background
Advokatfirmaet Wulff jobber med saker dekket av din forsikring.

Det har blitt mer og mer vanlig at klienter har forsikringer enten tegnet privat eller gjennom sitt arbeid som dekker advokathjelp. HELP er kanskje den mest vanlige. Noen tror de må velge advokater fra HELP eller sitt forsikringsselskap for at kostnadene skal dekkes. Dette er ikke riktig. Du kan velge akkurat den advokaten du vil ha selv. Vi opplever ofte å bli spurt om nettopp dette. Du velger selv om du får den advokaten du ønsker til å kontakte HELP/forsikringsselskapet for deg eller om du kontakter dem og informerer om hvilken advokat du har valgt.

Det kan være at du ønsker en advokat i samme by som du bor eller at du ønsker en ekspertise som forsikringsadvokaten ikke har. Vær oppmerksom på at du bør varsle om advokatvalget med en gang du melder saken. Det sikrer best ditt valg. I vilkårene hos LO Favør som har HELP som samarbeidspartner står det:

“Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter uttrykkelig søknad fra Sikrede.”

Les vilkårene her

 

Ektepakter

Mockup11

Når man gjennomgår et samlivsbrudd må man ofte forholde seg til begreper som tidligere ikke har vært så viktige. Sameie, felleseie, eneie, særeie, skjevdeling, ektepakt mm. Grovt skissert kan man si det slik:

Hvis dere har vært gift og skal skille dere så er det ekteskapslovens regler som gjelder og da er utgangspunktet at alt dere har er felleseie. Man kan kreve på visse vilkår å holde noen ting utenfor felleseiet gjennom skjevdelingskrav. Dersom man har ektepakt så er det man der har listet opp særeie og skal ikke deles og man trenger heller ikke bevise noe utover ektepakten.

Har man vært samboere er man eneier av det man har kjøpt og betalt selv og sameier i ting man har vært med å betalt.

I dette innlegget fokuserer jeg på hvordan man oppretter særeie. Dette kan utelukkende gjøres ved å inngå ektepakt. Reglene om ektepakt finner du i ekteskapsloven § 54 og § 55.

 

Ekteskapsloven § 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.

Ekteskapsloven § 55. Tinglysing.

For at ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund.

En ektepakt som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses hos registerføreren for tinglysing i fast eiendom etter de alminnelige regler. Tilsvarende gjelder for andre eiendeler hvor overdragelse trenger tinglysing eller registrering for å få rettsvern.


Hvis du ønsker advokathjelp til å opprette ektepakt så kan vi bistå deg med dette. Ta kontakt på telefon 751 75 800 eller ved å bruke vårt kontaktskjema 

Trygderetten

Trygderetten beskriver på sine hjemmesider sin virksomhet:

 

Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.
Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom NAV Klageinstans, men HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart.

Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger, som enten er administrert av Statens pensjonskasse, av livsforsikringsselskaper, eller av kommunale pensjonskasser. Trygderetten behandler ikke vedtak som er truffet av private pensjonskasser.

Er det lov å binde hunden utenfor butikken?

hundeloven

Man ser det ofte. En hun står bundet i en stolpe utenfor en butikk. Som oftest rolige fine hunder som ser på deg når du går inn og ut. Noen ser ut til ikke å ha gjort annet, mens andre ser utilpasse ut. Men er det lov?

Hundeloven §5. Forbud mot å gå fra bundet hund

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

Ring oss