Regress for utbetaling av voldsoffererstatning

Et voldsoffer (en som er utsatt for vold eller seksuelle krenkelser) har i mange tilfeller krav på erstatning, oppreisningerstatning (og noen ganger andre typer erstatning), og kan kreve erstatningen fra Kontoret for Voldsoffererstatning i stedet for direkte fra gjerningsmannen. Regress i denne sammenhengen er da at staten overtar kravet fra skadelidte mot skadevolder. Selve innkrevingen er det da Statens innkrevingssentral (SI) som gjennomfører. Du kan lese mer om regress mot skadevolder på her: Side for regress | Kontoret for Voldsoffererstatning

Continue reading »

Oppreisningerstatning ved voldtekt – Beløp

Oppreisningerstatning for voldtekt til samleie har en norm på kr. 150.000 som sjeldent fravikes opp eller ned i rettspraksis. Det skal mye til for at erstatningen blir en annen. Det er noen som argumenterer for at beløpet igjen bør inflasjonsjusteres slik det har blitt tidligere og det vil nok skje før eller senere, men i skrivende stund er normen 150.000. Dersom det er voldtekt til seksuell omgang (f.eks i form av fingring) så anvendes ikke denne normen. Da er det rettens frie skjønn som igjen…

Continue reading »

Har jeg krav på innsyn i ektefellen min sin bankkonto?

Inngåelse av ekteskap medfører et økonomisk fellesskap mellom partene. Partene har derfor plikt til gi hverandre opplysninger om økonomiske forhold. Denne plikter følger av ekteskapsloven § 39 som fastsetter en gjensidig opplysningsplikt mellom ektefellene. § 39.​Opplysningsplikt om økonomiske forhold. Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens skattemelding og fastsetting…

Continue reading »

Hva har du krav på ved skilsmisse?

I korte trekk har du krav på å ta med deg ut av ekteskapet det du hadde med deg inn. Det er et krav om at midlene må kunne «klart føres tilbake» til midler du hadde før dere giftet dere. Verdien av det som er skapt i ekteskapet skal deles likt, mens tingene beholdes av eieren. Hvis du for eksempel har kjøpt en bil mens du var gift, har du krav på å beholde bilen, men du må betale halvparten av verdien av bilen til…

Continue reading »

Fremgangsmåten ved Inngåelse av ekteskap

Inngåelse av ekteskap (vigsel) er regulert i ekteskapslovens kapittel 3 og den konkrete fremgangsmåten under vigselen er regulert i ekteskapsloven § 11.   Ekteskapsloven § 11. Fremgangsmåten ved vigsel. Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede, skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk. Minst to vitner skal være til stede under vigselen.  

Continue reading »

Ekteskap mellom samme kjønn

I Norge er det slik at ekteskap kan inngås av personer med motsatt kjønn eller personer med samme kjønn. Dette følger av den første bestemmelsen i ekteskapsloven. Ekteskapsloven § 1. Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap I 2008 ble det innført i ekteskapsloven at også lesbiske og homofile kunne gifte seg. Med denne endringen ble loven om registrert partnerskap av 1993 opphevet.

Continue reading »

Norges Grunnlov

Den Norske grunnloven, eller Kongeriket Norges grunnlov, er fra 17. mai 1814 og har vært revidert noen ganger. Dagens lovtekst finner du her: Kongeriket Norges grunnlov Grunnloven har også sin egen nettside hos Lovdata hvor fu kan utforske ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Grunnloven fra 1814 og frem til 2014. Denne siden finner du her: Norges Grunnlov Hos Wikipedia finner du en egen side som forteller mer om historien til grunnloven: Grunnloven på Wikipedia Også Stortinget har en egen side som forteller om…

Continue reading »

Rett til bolig og innbo som er den andre ektefellens særeie

Ekteskapsloven gir ektefellene adgang til å avtale at hele eller deler av formuen skal holdes utenfor deling ved samlivsbrudd. Slike avtaler må gjøres i ektepaktsform for å være gyldige. Ekteskapsloven åpner imidlertid for at til tross for ektepakt om særeie kan en ektefelle få rett til bolig og innbo som er den andre ektefellens særeiemidler: § 74.​Rett til bolig og innbo. Når sterke grunner taler for det, kan en ektefelle gis rett til å løse ut bolig og innbo som nevnt i § 67 når de er…

Continue reading »

Alle tingrettene i Norge

Det er i skrivende stund 63 domstoler i første instans (tingrettene samt Oslo byfogdembete), 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett. Antall tingretter er stadig til vurdering og sammenslåinger aktuelt rundt om i landet. De domstolene vi har i dag (pr.29.10.2018) er: A Agder lagmannsrett Akershus og Oslo jordskifterett Alstahaug tingrett Alta tingrett Asker og Bærum tingrett Aust-Agder jordskifterett Aust-Agder tingrett Aust-Telemark tingrett B Bergen tingrett Borgarting lagmannsrett Brønnøy tingrett D Dalane tingrett Drammen tingrett E Eidsivating lagmannsrett F Finnmark jordskifterett Follo tingrett Fosen tingrett Fredrikstad tingrett Frostating…

Continue reading »