Tillitsmann ved beslagsforbud

Tillitsmann ved beslagsforbud

Det følger av dekningsloven § 3-4 at dersom du har opprettet beslagsforbud i medhold av dekninsgloven §§ 3-1 og 3-2, skal du oppnevne en bank, en advokat eller etter nærmere regler statsforvalteren som tillitsmann. Har du ikke oppnevnt noen tillitsmann, skal Stiftelsestilsynet foreta oppnevnelsen etter anmodning av erververen.

Tillitsmannen skal forvalte de beslagsfrie penger og verdipapirer som er overlevert til ham, og føre tilsyn med de beslagsfrie eiendeler i erververens besittelse. Tillitsmannen skal herunder vareta erververens tarv, men samtidig se til at erververen ikke ved hjelp av beslagsforbudet søker å unndra andre midler fra sine kreditorer.

Har du barn med mye gjeld?

Har du barn med mye gjeld?

I testament har du mulighet til å lage et privat beslagsforbud som sikrer at ditt barns kreditorer ikke kan søke dekning i eventuell eiendom og løsøre du etterlater deg, jf. dekningsloven §§ 3-1 og 3-2.

Man kan lage beslagsforbud for både eldre og fremtidig gjeld, men det medfølger noen begrensninger for arvingens råderett over arven dersom beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld.

Testamentet må oppfylle formkravene angitt i arveloven for å være gyldig.

Beslagsforbudet må sikres ved at det oppnås rettsvern for dette før boet overtas til skifte. Dette følger av dekningsloven § 3-3.

Ved beslagsforbud i fast eiendom eller andre registrerbare formuesgoder må beslagsforbudet og i tilfelle som nevnt i § 3-2 også rådighetsinnskrenkingen tinglyses i grunnboken eller registreres i tilsvarende register.

Ved beslagsforbud i andre formuesgoder må en spesifisert liste over disse tinglyses i løsøreregisteret. Rådigheten over penger, verdipapirer og enkle fordringer som er beheftet med beslagsforbud, må dessuten overføres til en tillitsmann, jf § 3-4. Penger og verdipapirer må overleveres til tillitsmannen; når det gjelder enkle fordringer, må skyldneren etter disse underrettes om at rådigheten over fordringene er gått over til tillitsmannen. Beslagsforbud fastsatt ved testament har rettsvern inntil boet er overtatt til privat skifte og under offentlig skiftebehandling, selv om reglene i første og annet ledd ikke er fulgt.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp et slikt testament, ta kontakt på tlf 751 75800.

Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.
Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen av
unntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell.

Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisende
har oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise.

Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre
karantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Det finnes unntak til dette, og det tidligere skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er opphevet. Formålet med reisen er ikke lenger avgjørende for plikten til opphold på karantenehotell.
Det avgjørende er i stedet hvor den reisende har oppholdt seg de siste 10 døgnene før
innreise. Rundskrivet har vedlegg B og C som angir områdene.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer
unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg
utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor
sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre
oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften § 5 syvende ledd. Det
er også en testplikt etter syv dager, jf. covid-19-forskriften § 4c andre ledd første
punktum.

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Ring oss