Adgang for jurister til å være fagansvarlig og ansvarlig megler – En nærmere titt på eiendomsmeglingsloven § 4-3

Eiendomsmeglingsbransjen spiller en sentral rolle i kjøp, salg og overføring av eiendommer. For å sikre kvalitet, integritet og profesjonalitet er det viktig med klare regler og krav til de som driver med eiendomsmegling.

Krav om tillatelse fra Finanstilsynet eller norsk advokatbevilling:
Ifølge § 2-1, første ledd i eiendomsmeglingsloven, kan eiendomsmegling mot godtgjørelse bare drives av foretak som har tillatelse fra Finanstilsynet. Disse foretakene, kjent som eiendomsmeglingsforetak, må oppfylle visse krav og kriterier for å kunne operere innenfor bransjen. Alternativt kan eiendomsmegling også drives av advokater med norsk advokatbevilling, forutsatt at de har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222.

Unntak for banker ved oppgjørsfunksjoner:
Ifølge § 2-1, andre ledd, kreves det imidlertid ikke tillatelse for banker som forestår oppgjør som nevnt i eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd. Dette betyr at banker har anledning til å utføre oppgjørsfunksjoner knyttet til eiendomsoverføring uten spesifikk tillatelse som eiendomsmeglingsforetak.

Mulighet for eiendomsmegling gjennom rettshjelpsvirksomhet:
I henhold til § 2-1, tredje ledd, har departementet muligheten til å fastsette i forskrift at eiendomsmegling mot godtgjørelse også kan drives av foretak som driver rettshjelpsvirksomhet etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1. Dette gir visse rettshjelpsforetak anledning til å tilby eiendomsmeglingstjenester i tillegg til sine eksisterende rettshjelpstjenester.

Midlertidig utøvelse av eiendomsmegling for personer etablert i EØS-stat:
I henhold til § 2-1, fjerde ledd, har departementet beføyelse til å gi forskrifter om at eiendomsmegling mot godtgjørelse også kan drives midlertidig av personer som er lovlig etablert i en annen EØS-stat, med sikte på å drive slik virksomhet der. Dette åpner for et og tilpasning i forhold til praksiskravene. Videre har Finanstilsynet muligheten til å godta juridisk eksamen fra utlandet i samsvar med reglene i domstolloven § 241.

Tillatelsen på papir:
I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-3, femte ledd, har søkeren rett til å kreve at tillatelsen til å være fagansvarlig og ansvarlig megler utstedes på papir. Dette gir søkeren muligheten til å ha en fysisk dokumentasjon på sin tillatelse, noe som kan være viktig for visse formål.

Konklusjon:
Eiendomsmeglingsloven § 4-3 gir jurister en spesiell adgang til å inneha rollene som fagansvarlig og ansvarlig megler innenfor eiendomsmeglingsvirksomhet. For å oppnå tillatelse til disse rollene må juristen oppfylle kravene om bestått norsk juridisk embetseksamen, minimum to års praktisk erfaring, evne til å oppfylle forpliktelser og fremlegging av politiattest. Departementet har myndighet til å fastsette nærmere regler om praksiskravene, og Finanstilsynet kan anerkjenne utenlandsk juridisk eksamen. Søkeren har også rett til å kreve at tillatelsen utstedes på papir. Disse bestemmelsene sikrer at jurister med riktig kompetanse og erfaring kan inneha viktige stillinger innenfor eiendomsmegling og bidra til å opprettholde kvaliteten og integriteten i bransjen.

Ring oss