About Christian Wulff Hansen

Advokat med prosesserfaring siden februar 2004. Ekspert i barnerett (barnefordeling, barnevern mm)

Sluttinnlegg og frist for å avslutte saksforberedelsene

Det er vanlig at retten pålegger begge partene (prosessfullmektigene) å inngi et sluttinnlegg som er et kort skriv hvor påstanden gjengis og anførslene kort oppsummeres, samt at vitnene angis. I mange saker burde dette være unødvendig da det ikke er flere dokumenter enn stevning og tilsvar, mens i andre så kan det være ryddig med en oppsummering da saken er omstendelig og kanskje har utviklet seg noe under saksforberedelsene. En egen frist pleier å være avslutningen av saksforberedelsene. Her er praksisen forskjellig fra domstol til…

Continue reading »

Første møte med advokat

Hva skal jeg huske og hva skal jeg ta med meg i det første møtet med advokat. Som regel vet advokaten når du kommer i grove trekk hva saken handler om ettersom time som regel (hos oss) kommer som resultat av en epost eller en telefonsamtale. Dersom ikke annet er sagt eller avtalt så kan det være greit å huske: Det bør avklares tidlig hvordan oppdraget betales (fri rettshjelp, forsikring eller selvbetalende)Advokaten som har erfaring (forhåpentligvis) med rettsområdet vet ofte hvilken nøkkelinformasjon som er viktig…

Continue reading »

Ledig stilling som advokatfullmektig

Vi søker en advokatfullmektig til vårt kontor i Mosjøen. Hos oss får du jobbe med egne saker og du får prosedyreerfaring. Du vil da jobbe med tre advokater og ha et variert saksfelt. Søknader vurderes fortløpende. Elektronisk søknad med kopi av vitnemål + karakterutskrift, attester og CV sendes snarest, og senest innen 15.10.19 til christian@advokatwulff.no Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til advokat Christian Wulff Hansen, tlf. 97 07 44 99. Ytterligere informasjon om vårt firma finner du på vår hjemmeside: www.advokatwulff.no

Continue reading »

Kan en fellende dom ankes når domfelte er død?

Ja, hans ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og arvinger kan anke i domfeltes sted. Dette fremkommer av straffeprosessloven § 308. Straffeprosessloven § 308.  Er siktede død, kan hans ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og arvinger anke i hans sted.

Continue reading »

Hva er kontradiksjon?

Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp i norsk rett og betyr at domstolen ikke skal bygge på et grunnlag som partene ikke har fått mulighet til å forklare seg om eller føre bevis rundt. Kontradiksjonsprinsippet er veldig praktisk og drøftes i mange prosesser. Det er nedfelt i tvisteloven § 11-1 (3) og er også sentral i EMK artikkel 6 om rettferdig rettegang. Det kan være at noen ønsker å legge frem et skriv under en hovedforhandling og at skrivet medfører et behov for å føre et…

Continue reading »

Skyldnerens opplysningsplikt ved konkursbehandling

Det er som regel ikke vanskelig å få skyldneren til å møte hos bostyrer for å fortelle om driften til selskapet. Det er likevel greit å vite at skyldneren ikke selv kan velge om han bidrar eller ikke. Han har en plikt til å gi informasjon som hjelper bostyreren å få oversikt over og behandle relevante tema i konkursboet. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 101. Skyldnerens plikt til å skaffe opplysninger m v. Etter at det er avsagt kjennelse om åpning av konkurs,…

Continue reading »

Eiendom du har solgt selv

Har du kjøpt en eiendom og banken sier at du må ha hjelp fra advokat eller megler for at oppgjøret skal tas? Dette skyldes som regel at advokaten har en forsikring som er god å ha når det er store pengesummer som skal flyttes på. Marita Pedersen hos oss bistår kjøpere og selgere med eiendomsoppgjør når de har funnet hverandre uten bruk av megler. Ta kontakt for oppgjørshjelp nå: 751 75 800

Continue reading »

Når skal en dom fullbyrdes?

En dom skal fullbyrdes med en gang den er rettskraftig. Dette fremkommer av § 452, med det unntak at dersom annet er bestemt, så skal den ikke det. I praksis er det slik at det er domskontoret hos politiet som sender den rettskraftige dommen over til kriminalomsorgen som da innkaller til f.eks fengselssoning. Dessverre kan en oppleve at dommer som er rettskraftige blir liggende lenge på domskontoret hos politiet før de oversendes kriminalomsorgen. For den det gjelder kan dette føles som en soningskø, mens det…

Continue reading »

Gravferdstønad

Hva er gravferdstønad og hvem kan få gravferdstønad? Lov om folketrygd (folketrygdloven) har i kapittel 7 bestemmelser om stønad ved gravferd. Folketrygdloven § 7-2. Gravferdsstønad Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. For øvrig settes stønaden ned etter følgende regler: a)Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden…

Continue reading »