About Christian Wulff Hansen

Advokat med prosesserfaring siden februar 2004. Ekspert i barnerett (barnefordeling, barnevern mm)

Hva er en påtaleunnlatelse og hvilke vilkår er det for å gi påtaleunnlatelse?

Å unnlate påtale vil si at påtalemyndighetene (politi, statsadvokat, riksadvokat) velger ikke å reise sak på tross av at de anser straffeskyld bevist. Reglene om påtaleunnlatelse fremgår i straffeprosessloven §§ 69 til 71. Straffeprosessloven § 69.  Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten når helt særlige grunner tilsier det, unnlate å påtale handlingen. Påtaleunnlatelse kan gis på vilkår av at siktede i prøvetiden ikke gjør seg skyldig i noen ny straffbar handling. Prøvetiden er to år fra den dag det blir besluttet å unnlate påtale,…

Continue reading »

Hva menes med «betydelig skade» i strafferetten?

bestemmelser i straffeloven kan omtale både skade og betydelig skade, men når anses skaden betydelig? Dette har loven løst med en egen definisjon i straffelovens § 11. Straffeloven § 11. Betydelig skade på kropp og helse Med betydelig skade på kropp og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade. Betydelig skade er det også når et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling.

Continue reading »

Når kan samfunnsstraff idømmes?

Reglene om samfunnsstraff finner du i Straffeloven kapittel 8 og vilkårene finner du i straffeloven § 48. Straffeloven § 48. Vilkår for å idømme samfunnsstraff Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når a)det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år, b)hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og c)lovbryteren samtykker og har bosted i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige. Første ledd bokstav a kan fravikes når den straff som ellers ville ha blitt…

Continue reading »

Er det krav om at arbeidsavtaler må være skriftlige?

Ja, det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal være skriftlige avtaler i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold som varer i mer enn 1 mnd skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest 1 mnd etter at arbeidsforholdet begynte. Hvis arbeidsavtalen varer kortere enn 1 mnd skal arbeidsavtalen foreligge umiddelbart. Arbeidsmiljøloven § 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale (1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av…

Continue reading »

Når får en mistenkt stilling som siktet?

En antatt gjerningsperson sin stilling i straffeprosessen har flere stadier; mistenkt, siktet, tiltalt, domfelt, frifunnet osv. At en person ikke lengre er mistenkt, men siktet sier noe om hvilke tiltak politiet har gjort i saken mot vedkommende og det har mye å si for vedkommendes rettigheter. Når den mistenkte får stilling som siktet fremgår av straffeprosessloven § 82. Straffeprosessloven § 82. Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot ham er innledet ved retten eller det…

Continue reading »

Har deltidsansatte fortrinnsrett?

Ja, etter arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) har arbeidstakere som er deltidsansatt rett til utvidet stilling fremfor nyansettelser. Det er et vilkår at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen og at bruk av fortrinnsretten ikke vil medføre vesentlige ulemper for bedriften. Arbeidsmiljøloven § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte (1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. (2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke…

Continue reading »

Gjenåpning av straffesak til gunst for siktede

Det fremgår av straffeloven § 389 at en straffesak kan gjenåpnes til ny prøving på visse vilkår som fremgår av bestemmelsene §§ 390-393. 390-392 gjelder gjenåpning til gunst for siktede (§ 393 gjelder til skade for siktede og vil ikke omtales her.) Gjenåpning kan kreves når en dommer eller et lagrettemedlem som har deltatt i behandlingen av saken, etter loven var utelukket fra dommerstillingen eller ugild, og det er grunn til å anta at dette kan ha hatt betydning for avgjørelsen. (Gjenåpning kan likevel ikke…

Continue reading »

Krav på forhandlinger med arbeidsgiver

En arbeidstaker som er uenig i at han er oppsagt eller avskjediget har rett til å kreve et møte med arbeidsgiver for å forhandle dersom han mener oppsigelsen eller avskjeden er ulovlig, at det er et brudd på lovregler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. Samme rett til å kreve forhandlinger har arbeidstaker dersom han vil kreve erstatning for ulovlig avskjed eller oppsigelse mm. Arbeidsmiljøloven § 17-3. Rett til å kreve forhandlinger (1) Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende…

Continue reading »

Når skal partistøtte innberettes?

Grensene for når partistøtte skal innrapporteres følger av partiloven § 18. Partiloven § 18. Regnskapsplikt, bokføringsplikt, innberetningsplikt mv. (1) Alle politiske partier og partiledd som er nevnt i § 1 tredje ledd annet punktum har regnskapsplikt og bokføringsplikt etter denne loven og forskrift gitt med hjemmel i loven. (2) Partier og partiledd som nevnt i første ledd skal avgi årlige innberetninger om inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember samt eiendeler og gjeld per 31. desember. Innberetningen skal gis senest fem måneder etter regnskapsårets…

Continue reading »

Fast forsvarer

Hva er en fast forsvarer og hvordan fungerer fast-forsvarer-ordningen? Alle tingretter (og lagmannsretter) har oppnevnte advokater som fungerer som faste forsvarere for disse domstolene. Det vil i praksis si at tingretten (av og til lagmannsretten) oppnevner den faste forsvareren som advokat for en tiltalt dersom denne ikke selv har noen ønsker om advokat. Også politiet pleier å forholde seg til fast-forsvarer-ordningen når en arrestert ønsker å snakke med en advokat. Ordninger med faste forsvarere følger av straffeprosessloven § 101 og utdypes i Forskrift om faste…

Continue reading »