About christianwulffh

Advokat med prosesserfaring siden februar 2004. Ekspert i barnerett (barnefordeling, barnevern mm)

Må en ektepakt tinglyses?

En ektepakt må ikke tinglyses for at den skal være gyldig mellom ektefellene, men dersom den skal stå seg mot krav fra andre så må den tinglyses. Skal ektepakten få rettsvern mot f.eks. den enes kreditorer så er det viktig at man har husket på å tinglyse ektepakten. Ektepakten sendes til: Ektepaktregisteret, 8910 Brønnøysund Hva koster det å tinglyse en ektepakt? Det koster pr i dag (desember 2018) kr. 1516,- Hva koster det å bestille en kopi av ektepakt i Ektepaktregisteret? Det koster pr i…

Continue reading »

Formkrav for ektepakt

Det er mange grunner til å velge å inngå en ektepakt, men hva er formkravene? Ektepakten må være skriftlig. Ektepakten må inngås i nærværet av to vitner som begge ektefellene godtar og som er tilstede samtidig og underskriver ektepakten eller vedkjenner seg sin tidligere underskrift. Både vitnene og ektefellene skal være tilstede samtidig ved undertegning. Vitnene må være myndige. Man kan ikke benytte seg av barn under 18 år. Vitnene må også være ved full sans og samling.   Ekteskapsloven § 54. Formene for ektepakt. Ektepakt…

Continue reading »

Gaver mellom ektefeller

Hvorfor er det nødvendig å ha en bestemmelse i loven om gaver mellom ektefeller? Det er ingen andre bestemmelser om gaver mellom venner eller samboere, så hvorfor en bestemmelse om gaver mellom ektefeller? Gaver mellom ektefeller vil ofte være et sentralt tema i skifteoppgjør hvor den ene hevder det er hans eiendel, mens hun hevder at hun har fått eiendelen i gave. Lovbestemmelsen gjelder ikke for «vanlige gaver» – slik som bursdagsgaver og julegaver innenfor en verdi som er vanlig eller som nok går igjen.…

Continue reading »

Gratis advokathjelp

Ordningen med gratis advokathjelp fortsetter. Etter flere år med tusenvis av hendelser på flere rettsområder fortsetter nå ordningen hvor folk kan sende inn sine saker til oss for en gratis vurdering. Vi ønsker å være der for de som er usikker på om de har en sak som er god nok til å prøve den for domstolene eller om det kan være andre midler, som f.eks. advokatbrev, som kunne løst saken. Ofte er det beste rådet vi kan gi å la saken ligge, men andre…

Continue reading »

Utlevering av testament som er oppbevart i domstolen

Dersom du oppbevarer et testament i domstolen kan du når som helst be om å få det tilbake igjen. Du må vise legitimasjon dersom du henter det selv. Dersom andre henter det eller ber om å få det tilsendt må det legges ved fullmakt fra den som har skrevet testamentet. Gjensidige testamenter må hentes av begge testatorene. Hvis begge ikke kan møte samtidig må den som møter ha med fullmakt fra den andre. Advokater som ber om testament må ha med følgebrev og fullmakt. Dersom…

Continue reading »

Hva koster det å oppbevare et testament hos tingretten?

Hvis du har laget et testament selv eller en advokat skal lage et testament for deg kan du velge (frivillig) å oppbevare testamentet hos din lokale domstol (i Oslo er det Oslo byfogdembete.) Tidligere var det gratis å oppbevare testamentet ditt i domstolen men nå (pr desember 2018) koster det kr. 904 å oppbevare testamentet hos domstolen. Dette er en engangskostnad og ikke en løpende utgift. Du blir vanligvis fakturert beløpet etterskuddsvis. Dersom du vil endre testamentet eller erstatte det så påløper det på nytt…

Continue reading »

Kan utleier kaste ting som leietaker ikke har tatt med seg ved utflytting?

Som utgangspunkt så kan utleier ikke kaste leietakers ting selv om leietaker har flyttet ut og leiekontrakten har opphørt. Utleier skal ta hånd om disse tingene og passe på at de ikke skades eller ødelegges. Utleier må kontakte leietaker og oppfordre han, skriftlig, til å komme å hente sine saker. Dersom utleier får utgifter ved å ta vare på tingene så trenger utleier ikke gi tingene tilbake før han har fått disse utgiftene betalt. Typisk vil her være tapt leie. Hvis leietaker venter urimelig lenge…

Continue reading »

Gjennomføring av straff i sykehus

Hvis jeg blir syk mens jeg soner en straff i fengsel, settes soningen på pause mens jeg er på sykehus eller løper tiden? Det følger av forskrift om straffegjennomføring § 3-6 at så lenge man ikke har påført seg selv skaden for å avbryte eller unndra seg fengselsstraff så løper soningstiden under opphold på sykehus. Det forutsetter at soningen er påbegynt når innleggelsen skjer   Forskrift om straffegjennomføring § 3-6. Gjennomføring av straff i sykehus Domfelte som blir syk i løpet av straffegjennomføringen kan søkes innlagt i somatisk sykehus eller…

Continue reading »

SARA-prosjektet

Hva er SARA-prosjektet? SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner. SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold Verktøysettet finner du her hos SIFER: MetodeStrukturert klinisk risikovurdering   SARA-prosjektet SARA – «Spousal Assault Risk Assessment Guide» – er et verktøy for vurdering og forebygging av partnervold. Politistasjonen på Stovner i Oslo og Horten i Vestfold har prøvd ut metoden på 174 familievoldssaker, med svært godt resultat. SARA er en klinisk sjekkliste…

Continue reading »

Må jeg som leietaker si opp husleieavtalen skriftlig?

Nei, det er ikke noe krav i loven at du sier opp avtalen skriftlig. Du kan velge å si ifra muntlig, men dersom det blir en konflikt og huseier sier han aldri har mottatt noen oppsigelse så kan du stille svak. Det er derfor vår anbefaling at du sier opp ved bruk av epost, rekommandert brev eller andre skriftlige formidlinger hvor du kan bevise at huseier har mottatt oppsigelsen. Det vil også være mulig å få huseier til å skrive under på at han har…

Continue reading »