About christianwulffh

Advokat med prosesserfaring siden februar 2004. Ekspert i barnerett (barnefordeling, barnevern mm)

Når gjelder avhendingsloven?

Når avhendingsloven gjelder (avgrenset mot f.eks bustadoppføringslova) fremgår av avhendingsloven § 1-1 Avhendingsloven § 1-1. Kva lova gjeld (1) Lova gjeld avhending av fast eigedom når avhendinga skjer ved frivillig sal, byte eller gåve. Som fast eigedom vert rekna grunn og bygningar, og elles andre innretninger som er varig forbundne med grunnen. Lova gjeld og avhending av sameigepart i fast eigedom, av eigarseksjon (eigarleilegheit m. m.) og av tomtefesterett. (2) Lova gjeld ikkje avtalar som er omfatta av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med…

Continue reading »

Advokatbevilling i Norge hvis utdannet i annet land

Under visse omstendigheter kan EØS-advokater få tillatelse til å drive advokatvirksomhet i Norge. Dette følger av forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften)   § 9-2.Utveksling av informasjon mv. mellom Tilsynsrådet og kompetent myndighet i hjemmedlemsstaten Tilsynsrådet plikter å holde kompetent myndighet i vedkommendes hjemmedlemsstat underrettet i saker hvor det vurderes meddelt reaksjoner og/eller iverksatt tiltak i henhold til domstolloven § 225 tredje ledd eller § 226 annet ledd. Ved avgjørelse fra kompetent myndighet i vedkommendes hjemmedlemsstat om suspensjon eller permanent tilbakekall avadvokatbevilling, opphører vedkommendes adgang til…

Continue reading »

Husleieloven er preseptorisk til fordel for leietaker

Hva er preseptorisk og hvorfor er husleieloven det? Deklaratorisk er en betegnelse på lover som kan fravikes ved avtale, mens preseptorisk er lover som er ufravikelige og som parter ikke kan avtale seg bort fra. Når det sies at den er preseptorisk til fordel for leietaker så betyr det at man kan avtale seg bort fra loven bare det er til fordel for leietaker. Altså gir leietaker bedre rett enn loven gir. Dette gjelder bare der leieobjektet er husrom (bolig el) og ikke for lokaler…

Continue reading »

Forbud mot bruk av mobiltelefon under kjøring av motorvogn

De fleste har fått med seg at det ikke er lov å snakke i mobil uten handsfree når man kjører bil. Dette gjelder selvfølgelig også sending av meldinger og annen bruk, men hvor er dette hjemlet? Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn regulerer forbudet. I § 1 fremgår det hva som menes med en mobiltelefon og hva man regner som bruk av mobiltelefon. § 1.Definisjoner I denne forskrift forstås med: a) Mobiltelefon: radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett. b)…

Continue reading »

Hva er en sykkel?

Visste du at vi har en forskrift om krav til sykkel hvor det er definert hva en sykkel er? § 2.Definisjon Sykkel: Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek. Som sykkel regnes også kjøretøy som nevnt i første ledd og som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå/veive.…

Continue reading »

Overføring til et annet fengsel

En innsatt kan overføres til et annet fengsel uten selv å ha søkt når: a) det er sannsynlig at innsatte har begått eller vil begå en straffbar handling, b) det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen, c) dette er nødvendig for å hindre at innsatte, til tross for at adferdssamtale er gjennomført, fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en særlig negativ måte, d) overføring er nødvendig for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengslet, e) bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold eller…

Continue reading »

Krav til tilsatte i Kriminalomsorgen

Krav til de ansatte/tilsatte i kriminalomsorgen er regulert i straffegjennomføringsloven § 8 § 8. Krav til tilsatte mv. For å bli tilsatt i kriminalomsorgen kan det settes spesielle krav til utdanningen. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen eller til arbeidstakere som utfører arbeid der som ledd i forvaltningssamarbeidet. For å kontrollere om vandelskravet er oppf lt, skal kriminalomsorgen kreve fremlagt uttømmende politiattest. Uttømmende politiattest kan også kreves fremlagt for andre som utfører arbeid for kriminalomsorgen. Ved vurderingen av om…

Continue reading »

Organisering av kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens organisering er regulert i straffegjennomføringsloven § 5. § 5.Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling Kriminalomsorgen er inndelt i Kriminalomsorgsdirektoratet, regionalt nivå og lokalt nivå. Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av kriminalomsorgen. Lederen utnevnes av Kongen. Regionalt nivå ledes faglig og administrativt av en regiondirektør. Det kan bestemmes at regiondirektører tilsettes på åremål. Kongen kan gi nærmere regler om kriminalomsorgens virksomhet, organisering og gjennomføringen av fengselsstraff, forvaringstrafferettslige særreaksjoner, varetekt, samfunnsstraff og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.

Continue reading »

Utlån av straffesaksdokumenter

Dokumentinnsyn i straffesaksdokumenter er regulert i Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) kapittel 16 og i straffeprosessloven § 242. Etter § 16-2 i påtaleinstruksen har forsvareren rett til kopi av saksdokumentene til sin klient. Det følger av § 16-3 at dokumentene leses opp for mistenkte eller han kan lese dem selv i politiets eller forsvarerens nærvær. Etter § 16-4 regulerer fornærmede eller etterlattes rett til kopi av sakens dokumenter, samt bistandsadvokatens rett til kopi av sin klients forklaring. I forarbeidene heter det Fornærmede har rett til å…

Continue reading »