Tillitsmann ved beslagsforbud

Tillitsmann ved beslagsforbud

Det følger av dekningsloven § 3-4 at dersom du har opprettet beslagsforbud i medhold av dekninsgloven §§ 3-1 og 3-2, skal du oppnevne en bank, en advokat eller etter nærmere regler statsforvalteren som tillitsmann. Har du ikke oppnevnt noen tillitsmann, skal Stiftelsestilsynet foreta oppnevnelsen etter anmodning av erververen.

Tillitsmannen skal forvalte de beslagsfrie penger og verdipapirer som er overlevert til ham, og føre tilsyn med de beslagsfrie eiendeler i erververens besittelse. Tillitsmannen skal herunder vareta erververens tarv, men samtidig se til at erververen ikke ved hjelp av beslagsforbudet søker å unndra andre midler fra sine kreditorer.

Har du barn med mye gjeld?

Har du barn med mye gjeld?

I testament har du mulighet til å lage et privat beslagsforbud som sikrer at ditt barns kreditorer ikke kan søke dekning i eventuell eiendom og løsøre du etterlater deg, jf. dekningsloven §§ 3-1 og 3-2.

Man kan lage beslagsforbud for både eldre og fremtidig gjeld, men det medfølger noen begrensninger for arvingens råderett over arven dersom beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld.

Testamentet må oppfylle formkravene angitt i arveloven for å være gyldig.

Beslagsforbudet må sikres ved at det oppnås rettsvern for dette før boet overtas til skifte. Dette følger av dekningsloven § 3-3.

Ved beslagsforbud i fast eiendom eller andre registrerbare formuesgoder må beslagsforbudet og i tilfelle som nevnt i § 3-2 også rådighetsinnskrenkingen tinglyses i grunnboken eller registreres i tilsvarende register.

Ved beslagsforbud i andre formuesgoder må en spesifisert liste over disse tinglyses i løsøreregisteret. Rådigheten over penger, verdipapirer og enkle fordringer som er beheftet med beslagsforbud, må dessuten overføres til en tillitsmann, jf § 3-4. Penger og verdipapirer må overleveres til tillitsmannen; når det gjelder enkle fordringer, må skyldneren etter disse underrettes om at rådigheten over fordringene er gått over til tillitsmannen. Beslagsforbud fastsatt ved testament har rettsvern inntil boet er overtatt til privat skifte og under offentlig skiftebehandling, selv om reglene i første og annet ledd ikke er fulgt.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp et slikt testament, ta kontakt på tlf 751 75800.

Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.
Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen av
unntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell.

Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisende
har oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise.

Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre
karantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Det finnes unntak til dette, og det tidligere skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er opphevet. Formålet med reisen er ikke lenger avgjørende for plikten til opphold på karantenehotell.
Det avgjørende er i stedet hvor den reisende har oppholdt seg de siste 10 døgnene før
innreise. Rundskrivet har vedlegg B og C som angir områdene.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer
unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg
utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor
sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre
oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften § 5 syvende ledd. Det
er også en testplikt etter syv dager, jf. covid-19-forskriften § 4c andre ledd første
punktum.

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Rutinemessige kroppsvisitasjoner er i strid med EMK

Rutinemessige kroppsvisitasjoner er i strid med EMK

Høyesterett avsa dom den 28.05.2021 (HR-2021-1155-A) der de kom til at gjentatte kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). De domfelte fikk kompensasjon for dette i form av utvidet varetektsfradrag.

I samsvar med Høyesteretts dommer 5. november 2020, HR-2020-2136-A og HR 2020 2137 A, ble kompensasjon gitt med én dag ekstra varetektsfradrag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her.

Sammenslåing av tingretter

Fra og med 26.04.2021 er de tre tingrettene på Helgeland slått sammen til en tingrett, nye Helgeland tingrett.

Saker skal som hovedregel fortsatt behandles på samme sted som de ville blitt behandlet tidligere. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme rettssted.   

Du kan lese mer om dette på domstolens nettside.

Mangel ved fast eiendom solgt “som den er”

De fleste boliger selges med forbeholdet “som den er”. Formuleringen viser til avhendingsloven § 3-9 og bestemmelsen lyder: “Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.“​

Forbeholdet innskrenker de mulighetene man som kjøper har til å påberope seg mangler etter overdragelsen. Dersom man skal påberope seg mangler på en eiendom som er solgt som den er vil dette måtte knyttes til manglende eller uriktige opplysninger gitt av selger, eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn man hadde regnet med.

Hva som regnes som vesentlig er en skjønnsmessig vurdering som har flere momenter. I tillegg har rettspraksis vist at det krever en viss verdimessig terskel for at noe skal være vesentlig. Det er viktig å vite at selv om utbedringskostandene overstiger denne terskelen så er det ingen automatikk i at forholdet utgjør en mangel.

Mangler ved fast eiendom – hva utgjør en mangel – bustadoppføringsloven

Mangler ved fast eiendom - hva utgjør en mangel - bustadoppføringsloven

Hva som utgjør en mangel kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere.

Bustadoppføringsloven § 25 angir at

“Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.”

Mangler ved fast eiendom – reklamasjonsfrister

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, forbrukerkjøpsloven, tilbakeholdsrett, betalingskrav, selgerens rettigheter, forbrukerbeskyttelse, forbrukerrettigheter, levering av varer, rettferdig handel, forbrukerinteresser, kjøpsvilkår, trygg handel, forbrukerkjøp, rettigheter ved kjøp, rett til tilbakehold, forbrukerlovgivning, rett til betaling, handelspraksis, selgerplikter, forbrukerrettigheter, rett til rådighet, forbrukerbeskyttelse, rett til kreditt, forbrukerinformasjon, kjøpekontrakt, forbrukertrygghet, kjøpesum, salgsgjenstand, forbrukerbeskyttelse, kjøpsavtale, rettigheter ved forsinkelse, forbrukersikkerhet

Bustadoppføringsloven § 30 angir at man mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid vil variere noe ut fra omstendighetene i den enkelte sak, men rettspraksis fra Høyesterett har satt grensen på rundt to måneder.

Den samme fristen går igjen i avhendingsloven § 4-19, slik at fristen er den samme om du har kjøpt ny brukt bolig eller en helt nyoppført bolig.

For nyoppførte boliger kan kontrakten operere med en kortere frist, noen kontrakter bruker 14 dager som standard. Dette gjelder mangler som oppdages ved overtakelsesforretning eller ved ettårsbefaringen. Ved nyoppførte boliger er det også en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år regnet fra overtakelsesdatoen. Feil eller mangler som oppdages på et senere tidspunkt enn dette kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenør har stilt egne garantier om dette eller mangelen er et resultat av at entreprenør/underentreprenør har handlet grovt uaktsom eller i strid med god tro ved utførelsen av arbeidet.

Dersom du oppdager mangler ved din nye bolig bør du derfor sørge for å undersøke og reklamere raskt. Vi kan bistå deg ved vurdering av reklamasjon.

Mangler ved fast eiendom

Krav til tilstand ved leie av husrom: Husleieloven § 2-2

Dersom du har kjøpt fast eiendom og oppdager feil eller mangler kan du ha en reklamasjonsmulighet ovenfor selger eller den som har oppført boligen. Disse to ulike situasjonene reguleres gjennom to lovsett, avhendingsloven hva gjelder kjøp av brukt bolig og bustadoppføringsloven hva gjelder kjøp av nyoppført bolig.

Lovene angir noe forskjellige fremgangsmåter og det kan være lurt å sette seg inn i hva som gjelder for din situasjon dersom du skulle oppleve at noe er galt med en bolig du har kjøpt.

Du kan lese avhendingsloven og bustadoppføringsloven på www.lovdata.no.

Eiendomssalg uten bruk av megler

Eiendomssalg uten bruk av megler

I disse digitale tider blir det stadig mer vanlig å selge boligen selv. Mange banker krever at oppgjøret foretas gjennom såkalr oppgjørsmegler, dette kan da være enten en eiendomsmegler eller en advokat som oppfyller vilkårene. Bruk av megler- eller advokattjenester en sikkerhet ved transaksjoner som innebærer store formuesverdier. Både kjøper og selger får da en sikkerhet for at avtalen oppfylles, og banken er sikker på at deres panteobligasjoner tinglyses som forutsatt.

Vi i Advokatfirmaet Wulff AS har lang erfaring med eiendomsoppgjør.  Vi utformer da dokumentene for handelen, tinglyser urådighetserklæring, avholder eventuelt kontraktsmøte, tinglyser skjøte og pantedokument, sletter heftelser, samt foretar oppgjør til selger. Oppdraget avsluttes ved at kjøper og selger mottar oppgjørsoppstilling og tinglyste dokumenter sendes til hhv. kjøper og bank. Vi har fast pris på eiendomsoppgjør, kr. 15 000 inkl. mva.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om prosessen og ønsker å vite mer.

 

Ring oss