Betydningen av å få oppnevnt en verge

Å få oppnevnt en verge innebærer at man får støtte og assistanse til å ta viktige beslutninger og at man har noen som kan ivareta ens interesser. Dette sikrer at man kan fungere på lik linje med andre individer i samfunnet. Vergemål er en frivillig ordning, der man selv bestemmer om man ønsker å ha en verge eller ikke.

Vergemål for personer som trenger bistand

Personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine egne interesser, enten på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan få hjelp av en verge. Vergemålet tilpasses individets ønsker og behov, og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. En verge kan ha begrenset ansvar og bistå innenfor spesifikke områder som økonomi eller personlige behov knyttet til for eksempel hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. Vergen skal alltid ta hensyn til den enkeltes ønsker og behov.

Frivillighet og samtykke

Vergemål er en frivillig ordning, noe som betyr at man må samtykke til å ha en verge. Man skal også være med på å bestemme hva vergemålet skal innebære og hvem som skal være verge. Det finnes imidlertid andre regler for personer som mangler samtykkekompetanse. I slike tilfeller er det legen til den som trenger verge som avgjør om personen har samtykkekompetanse.

Søknad om verge

Det er mulig å søke Statsforvalteren om å få en verge. Statsforvalteren vil vurdere om det er behov for verge og kan også opprette vergemål på eget initiativ. Det finnes et skjema som kan benyttes for å søke om verge til en voksen person, og samme skjema kan også brukes dersom det er behov for å endre et eksisterende vergemål. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der personen er folkeregistrert.

Fratakelse av rettslig handleevne

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer begrensninger i en persons rett til å bestemme over sin egen økonomi og rettigheter. Reglene rundt dette er strenge, og det er retten som avgjør om en person skal fratas sin rettslige handleevne. Det er mulig å bli fratatt rettslig handleevne selv om man ikke ønsker det, men det er også mulig å be om å bli fratatt denne evnen dersom man for eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller frykter å bli utnyttet av andre. Mer informasjon om fratakelse av rettslig handleevne kan fås hos Sivilrettsforvaltningen.

Melde fra om behov for verge

Dersom man er ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan man sende inn en begjæring om opprettelse av vergemål. I begjæringen må man begrunne hvorfor familiemedlemmet har behov for verge. Det er også mulig å melde fra til Statsforvalteren om man kjenner noen som trenger en verge, selv om man ikke er en av de slektningene som kan begjære vergemål. Statsforvalteren vil da innhente nødvendig informasjon for å vurdere om personen har behov for en verge.

Ring oss