Kan utleier kaste ting som leietaker ikke har tatt med seg ved utflytting?

Som utgangspunkt så kan utleier ikke kaste leietakers ting selv om leietaker har flyttet ut og leiekontrakten har opphørt. Utleier skal ta hånd om disse tingene og passe på at de ikke skades eller ødelegges. Utleier må kontakte leietaker og oppfordre han, skriftlig, til å komme å hente sine saker. Dersom utleier får utgifter ved å ta vare på tingene så trenger utleier ikke gi tingene tilbake før han har fått disse utgiftene betalt. Typisk vil her være tapt leie. Hvis leietaker venter urimelig lenge…

Continue reading »

Må jeg som leietaker si opp husleieavtalen skriftlig?

Nei, det er ikke noe krav i loven at du sier opp avtalen skriftlig. Du kan velge å si ifra muntlig, men dersom det blir en konflikt og huseier sier han aldri har mottatt noen oppsigelse så kan du stille svak. Det er derfor vår anbefaling at du sier opp ved bruk av epost, rekommandert brev eller andre skriftlige formidlinger hvor du kan bevise at huseier har mottatt oppsigelsen. Det vil også være mulig å få huseier til å skrive under på at han har…

Continue reading »

Kan jeg si opp leieavtalen min når jeg måtte ønske?

Svaret er avhengig av hvilken type leiekontrakt du har inngått. Har du en tidsubestemt leieavtale kan den alltid sies opp (med lovens oppsigelsestid) og dersom du har en tidsbestemt leieavtale men utleier ikke skriftlig har opplyst deg om at den er uoppsigelig i leietiden (men bare muntlig) så kan også den sies opp selv om den avtalte tidsperioden ikke har gått. Du kan ikke si opp en tidsbestemt leieavtale hvor du er skriftlig informert, feks. gjennom kontrakt. I oppsigelsestiden må du fortsette å leie leiligheten…

Continue reading »

Hva skal en oppsigelse av en leiekontrakt inneholde?

Oppsigelser av leiekontrakter etter husleieloven (noen avtaler om leie kan ha avtalt seg bort fra deler av husleieloven) har krav til hva de skal inneholde. Kravene, som kalles formkrav, er strenge og fremkommer av § 9-7 i husleieloven.   Husleieloven § 9-7. Formkrav til utleierens oppsigelse Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig. Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen…

Continue reading »

Oppsigelsestid på tidsbestemte leieavtaler

Utgangspunktet er at oppsigelsestiden er det som er fastsatt i leieavtalen. Tidsbestemte leieavtaler gjelder til avtalen utløper, men kan også sies opp etter reglene i husleieloven  §§ 9-4 til 9-8, såfremt det ikke er skriftlig opplyst at avtalen er uoppsigelig. Hvis det ikke er skriftlig opplyst om annet er oppsigelsestiden 3 måneder fra og med neste måned etter § 9-6.

Continue reading »

Husleieloven er preseptorisk til fordel for leietaker

Hva er preseptorisk og hvorfor er husleieloven det? Deklaratorisk er en betegnelse på lover som kan fravikes ved avtale, mens preseptorisk er lover som er ufravikelige og som parter ikke kan avtale seg bort fra. Når det sies at den er preseptorisk til fordel for leietaker så betyr det at man kan avtale seg bort fra loven bare det er til fordel for leietaker. Altså gir leietaker bedre rett enn loven gir. Dette gjelder bare der leieobjektet er husrom (bolig el) og ikke for lokaler…

Continue reading »