Skal du vitne i retten?

Skal du vitne i retten og er usikker på hvordan dette fungerer? Domstoladministrasjonen har laget en informasjonsapp der du finner det du trenger å vite som vitne eller fornærmet. Appen inneholder: Spørsmål og svar Oversikt over de ulike aktørene- hvem er hvem En introduksjon av rettssystemet     Appen finner du på App Store eller Google Play https://www.domstol.no/no/Om-domstolene/For-skolene/app-for-vitner/    

Continue reading »

Ordinær mekling og rettsmekling- hva er forskjellen?

Det følger av tvisteloven § 8-1 at retten på ethvert trinn av saken skal vurdere muligheten for å få rettstvisten helt eller delvis løst i minnelighet gjennom mekling eller rettsmekling, om ikke sakens karakter eller forholdene for øvrig taler imot en slik løsning. Bestemmelsen skiller mellom «mekling» og «rettsmekling». Med «mekling» siktes det til mekling som ledd i ordinær saksbehandling ved andre domstoler enn forliksrådet. Reglene om ordinær mekling reguleres i tvisteloven § 8-2. Rettsmekling er relativt nytt og reguleres av tvisteloven §§ 8-3 til…

Continue reading »

Utover enhver rimelig og fornuftig tvil – overveiende sannsynlig

Hvilken krav stiller retten til bevissikkerhet når de skal dømme? Det er to forskjellige beviskrav om vi snakker strafferett eller sivile saker. I strafferetten heter det at man skal frifinne tiltalte dersom det er rimelig og fornuftig tvil mht om tiltalte har gjort det han er tiltalt for eller om han mente å gjøre det. I sivile saker, resten av sakene, er det en overvekt av sannsynlighet som er kravet for å få medhold. Man skal med andre ord legge til grunn det mest sannsynlige…

Continue reading »

Rettsferien er over

15. august var siste dagen av rettsferien denne sommeren. Rettsferien er til og med 15. august, slik at 16 august er første virkedag etter rettsferien. I praksis begynner nå frister som har vært satt på pause nå å løpe.   § 140.Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er…

Continue reading »

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 % (ned 0,25 %), og det er fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader. Det er også fastsatt  retningslinjer  for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader. Vedtaket er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100  om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.  

Continue reading »

Ikrafttredelse av ny jordskiftelov

Fra 1. januar 2016 er lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a (jordskifteloven) opphevet og erstattet av lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova). Saker som er til behandling i jordskifteretten når den nye loven trådte i kraft, skal fortsatt behandles etter den opphevede loven av 21. desember 1979 nr. 77. Saker som sendes inn til behandling av jordskifteretten fra og med 1. januar 2016 skal behandles etter ny lov. Dette følger av jordskiftelova § 9-6.…

Continue reading »

Prosessvarsel

Før du går til sak mot noen skal du i de fleste tilfeller sende et prosessvarsel. Det vil som regel si et brev til motparten eller motpartens advokat hvor man opplyser om at man vil gå til sak og hva man vil kreve. I noen saker, som f.eks. saker etter barneloven om fast bosted, samvær og foreldreansvar, er det ikke nødvendig å sende prosessvarsel i de fleste tilfeller. Dette fordi slike saker krever gyldig meklingsattest og da vet motparten gjennom runden(e) på familievernkontoret hva tvisten…

Continue reading »

Videoopptak i rettssalen

Nå starter snart prøvetid med videoopptak i rettssalen Nå blir det videoopptak i rettssalen (DN) I første omgang er det Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett i Tromsø som får rigget opp videoopptaksutstyr i rettssalen. Ett av argumentene for å innføre videoopptak er at man bare skal kunne spille av vitneforklaringene fra tingretten i lagmannsretten (ankeinstansen.) Etter min mening er dette et dårlig argument. En av grunnene til å ta en sak fra tingretten til lagmannsretten er at man mener aktørene ikke har gjort en god nok…

Continue reading »

Hva koster det å føre en sak for domstolene?

Kostnadene ved å føre en sak kan deles inn i egne advokatutgifter (kan være dekket av forsikring eller fri rettshjelp), risiko for å måtte betale motpartens omkostninger ved tap (som regel ikke dekket av forsikring eller andre ordninger) og gebyr fra domstolene (ikke alle saker. F.eks ikke saker etter barneloven/foreldrekonflikter/barnefordelingssaker og barnevernsaker.) En oversikt over gebyrene hos domstolene finner du her: Rettsgebyr i domstolen   Det er forskjellige gebyrer i forskjellige sammenhenger, men til eksempel kan gjelder følgende for tingretten dersom saken ikke forlikes (fra…

Continue reading »

Sluttinnlegg

Det følger av tvisteloven at 2 uker før en hovedforhandling så skal partene levere sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal være en kort oppsummering av påstand, anførsler og begrunnelse for anførslene. I tillegg skal man angi hvilke bevis som vil bli ført og hvis man er saksøker skal fremdriftsplan legges ved. Et sluttinnlegg er ikke et prosesskriv og skal som hovedregel ikke inneholde noe nytt i saken. Etter sluttinnleggsfristen skal partene ha mulighet til å forberede hovedforhandlingen på den bevissituasjonen som er.   § 9-10. Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg…

Continue reading »