Rettsferie i påsken

Rettsferie er et rettslig begrep som viser til den tiden hvor domstolene har ferie. Rettsferien har virkning for bl.a. frister, samt at det sjeldent berammes rettsmøter i rettsferien. Rettsferien for påsken varer fra siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag. Det fremgår av andre ledd i domstolloven § 140 at i rettsferien løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelse i saker som kan føre til fraværsavgjørelser. Det er dette med uteblivelse mange glemmer. De fleste tilsvarsfrister vil falle…

Continue reading »

Vitneplikt

Dersom en part i en sak ønsker å føre et vitne kan parten pålegge noen å vitne i saken. Det er ikke av betydning om vitnet er travelt eller har en stilling som gjør det vanskelig. Det kan være statsministeren og det kan være nærinslivsledere og akuttkirurger. Det følger av tvisteloven § 24-1 at enhver har en slik plikt til å møte dersom de blir innkalt i henhold til tvisteloven § 13-3. Vitneplikten forutsetter som sagt korrekt innkalling. Dette innebærer bla et utgangspunkt om 1…

Continue reading »

Har du som klagemotpart personlig møteplikt i forliksrådet?

Er du innklaget til forliksrådet og lurer på om du har møteplikt? En parts plikt til å møte i forliksrådet følger av tvisteloven § 6-6 første ledd: § 6-6.Partenes møteplikt (1) En part med alminnelig verneting​1 i kommunen eller en nabokommune har plikt til å møte personlig eller ved stedfortreder etter § 2-3 hvis ikke parten har gyldig fravær.​2 En part i sak som gjelder personlig drevet næringsvirksomhet, kan i stedet møte med en av sine ansatte. Partenes møteplikt avhenger av om saken reises i den kommune eller nabokommune parten…

Continue reading »

Plikten til å avlegge forsikring ved vitneførsel

Forsikring er en betegnelse på en høytidelig erklæring som vitnet må avlegge før vitneførsel. Denne plikten gjelder både i sivile saker og straffesaker. For sivile saker følger dette av tvisteloven § 24-8 fjerde ledd «Før forklaring gis, skal retten formane vitnet til å forklare seg sannferdig og fullstendig og gjøre klart for vitnet det ansvar som følger med uriktig forklaring og forsikring. Retten spør deretter vitnet: «Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?» Til dette…

Continue reading »

Saksomkostninger til det offentlige (fri rettshjelp)

Også det offentlige har krav på å få dekket sine saksomkostninger dersom de har betalt regningen for den parten som har vunnet saken. Dersom det er ønskelig for en som har fri rettshjelp å forlike saken uten at motparten skal dekke omkostningene, må retten samtykke til dette.   Rettshjelploven § 23. Saksomkostninger til det offentlige. Dersom en part som har fri rettshjelp, vinner saken, skal saksomkostninger etter tvisteloven kap. 20 i tilfelle tilkjennes det offentlige i den utstrekning det er nødvendig for å dekke utgiftene til…

Continue reading »

Hva skal være med i en stevning?

En stevning kan se veldig forskjellig ut fra advokat til advokat, men tvisteloven har regler om hva som skal være med i en stevning.   Tvisteloven § 9-2. Sak reises. Stevningen (1) Sak reises ved stevning til retten. Stevningen inngis skriftlig eller muntlig etter § 12-1 annet ledd. (2) Stevningen skal angi a) domstolen, b) navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger, c) det krav som gjøres gjeldende, og en påstand som angir det domsresultat saksøkeren krever, d) den faktiske og rettslige begrunnelse for…

Continue reading »

Hvilken domstol skal jeg sende stevningen til?

Tvisteloven har regler om hva som er rett verneting. Med verneting mener man hvilken tingrett saken hører hjemme i. Det er ikke tingretter i hver kommune og man må undersøke hvilken tingrett som er riktig før stevningen sendes. Dette kan lett gjøres på domstol.no ved å slå inn navn på sted eller postnummer i søkefeltet (virker best på vanlig PC da noen mobilskjermer ikke viser feltet) : Domstol.no Bestemmelsene i tvisteloven om verneting finner du i kapittel 4. Hovedregelen er at saken går der saksøkte…

Continue reading »

Småkravsprosess

Småkravsprosess er en måte å behandle krav på i rettssystemet som krever bruk av færre ressurser Reglene om når det skal anses å være småkravsprosess fremkommer av tvisteloven § 10-1. I hovedsak er det når det beløpet man krangler om er på under krone 125.000,-   § 10-1.Hovedregel og virkeområde (1) Småkravprosessen er den ordinære behandlingsmåten for små krav i saker for tingretten, med særlig vekt på at behandlingen er tilpasset betydningen av tvisten. (2) Ved småkravprosess behandles a) alle saker hvor tvistesummen er under…

Continue reading »

Kan du representere deg selv i en rettssak?

Ja, det er ikke noe krav at du skal ha advokat til å føre din sak for deg. Du kan velge å møte selv. Det er likevel få som velger å prosedere sine egne saker. Selv om du nok kan faktum best av alle, vil mange ha vanskeligheter med å følge prosessreglene. Erfaringsmessig så er det få selvprosederende som forstår forskjellen i innhold i innledningsforedrag og prosedyre. Mange har problemer med hvordan stille spørsmål uten å være ledende. Det er også viktig i de fleste…

Continue reading »