Kan norske myndigheter straffeforfølge en handling i utlandet?

Ja, i noen tilfeller kan norske myndigheter straffeforfølge handlinger skjedd i utlandet. Dette er regulert i straffeloven § 5. Straffeloven § 5. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet Utenfor virkeområdet etter § 4 gjelder straffelovgivningen for handlinger foretatt a)av en norsk statsborger, b)av en person med bosted i Norge, eller c)på vegne av et foretak registrert i Norge, når handlingene: 1.er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt, 2.anses som krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten, 3.anses som brudd på krigens folkerett,…

Continue reading »

Selvtekt

Hva er selvtekt og hvor langt kan man gå ved å benytte selvtekt. Selvtekt er en handling som vanligvis er straffbar, men som ikke er straffbar dersom den innenfor lovens rammer gjøres for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand og det er urimelig å måtte vente på myndighetene. Du kan f.eks. i de fleste tilfeller gripe fatt i noen fysisk og hive dem ut av ditt hjem dersom de har tatt seg ut uten tillatelse. Det du derimot ikke kan gjøre er å gå bort…

Continue reading »

Rettsgebyr ved anke over oppreisningserstatning

Det er ikke et rettsgebyr for fornærmede for å få prøvd sitt oppreisningserstatningskrav for tingretten når det er sammen med en straffesak. Dersom tiltalte frifinnes for erstatningskravet i tingretten så er det et rettsgebyr for å få behandlet erstatningssaken i lagmannsretten. Oversikt over rettsgebyrene i lagmannsretten finner du her: Oversikt over rettsgebyr

Continue reading »

Fri rettshjelp når bare oppreisningserstatningskravet ankes

Dersom dom i tingretten frikjente tiltalte både for straff og erstatning kan fornærmede velge å anke erstatningssaken selv om påtalemyndigheten ikke anker straffesaken. Det følger av straffeprosessloven § 107 e at oppnevningen av bistandsadvokat opprettholdes også for lagmannsretten i slike saker. Straffeprosessloven § 107 e.Oppnevning som bistandsadvokat omfatter også fortsatt behandling av sivile krav etter tvistelovens regler, jf. § 434 syvende ledd, og særskilt anke over sivile krav etter tvistelovens regler, jf. § 435.

Continue reading »

Hvor lenge mister jeg førerkortet når jeg har kjørt for fort?

Ved noen fartsovertredelser som er mer graverende vil en av reaksjonene være tap av førerkort. Tapstiden er skjematisk og du finner oversikten i §2-2 i Tapsforskriften (førerettforskriften): Tapsforskriften § 2-2. Fartsovertredelser Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt. 1.Fartsgrense 30 km/t:Fart:Tap av førerett:56–65…………………………………………….3–7…

Continue reading »

Straffesak når siktede er under 15 år

En straffesak i denne sammenheng legger jeg til grunn er når et barn under 15 år er under etterforskning for et straffbart forhold eller det straffbare forholdet skjedde før vedkommende fylte 15 år. Dette er spesielt ettersom den straffbare lavalderen er 15 år og vedkommende barn ikke vil kunne straffes for sine handlinger.  Så hvorfor i det hele tatt etterforske saker mot barn som ikke kan straffes?  Det vil i mange situasjoner være viktig for både siktede og fornærmede, men også andre nærstående, å få…

Continue reading »

Hvem er de nærmeste?

I straffeloven er det flere straffebud hvor «de nærmeste» omtales. Men hvem er «de nærmeste?» Legaldefinisjonen finner du i Straffeloven § 9 (kapittel 2): Straffeloven  § 9.De nærmeste Med de nærmeste menes a)ektefelle, b)slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller, c)ektefellens slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller, d)stesøsken og deres ektefeller, e)fosterforeldre og deres foreldre, fosterbarn og fostersøsken, og f)forlovede. Det som er bestemt om ektefeller, gjelder også fraskilte. Besvogrede regnes likevel bare som de nærmeste for forhold som har…

Continue reading »

Gjennomføring av straff i sykehus

Hvis jeg blir syk mens jeg soner en straff i fengsel, settes soningen på pause mens jeg er på sykehus eller løper tiden? Det følger av forskrift om straffegjennomføring § 3-6 at så lenge man ikke har påført seg selv skaden for å avbryte eller unndra seg fengselsstraff så løper soningstiden under opphold på sykehus. Det forutsetter at soningen er påbegynt når innleggelsen skjer   Forskrift om straffegjennomføring § 3-6. Gjennomføring av straff i sykehus Domfelte som blir syk i løpet av straffegjennomføringen kan søkes innlagt i somatisk sykehus eller…

Continue reading »

SARA-prosjektet

Hva er SARA-prosjektet? SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner. SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold Verktøysettet finner du her hos SIFER: MetodeStrukturert klinisk risikovurdering   SARA-prosjektet SARA – «Spousal Assault Risk Assessment Guide» – er et verktøy for vurdering og forebygging av partnervold. Politistasjonen på Stovner i Oslo og Horten i Vestfold har prøvd ut metoden på 174 familievoldssaker, med svært godt resultat. SARA er en klinisk sjekkliste…

Continue reading »