Eiendomsmeglingsloven § 1-2: Omfang og virkeområde

Eiendomsmeglingsloven er en viktig rettslig ramme for eiendomsmeglingsvirksomhet i Norge. Den regulerer og fastsetter krav og plikter for de som driver med eiendomsmegling. I denne artikkelen vil vi fokusere på § 1-2 i eiendomsmeglingsloven, som omhandler virkeområdet for loven.

Virkeområde i Norge og mulig utvidelse til Svalbard og Jan Mayen:
Ifølge § 1-2, første ledd, gjelder eiendomsmeglingsloven for eiendomsmeglingsvirksomhet som utøves i Norge. Dette betyr at loven gjelder for all eiendomsmegling som foregår innenfor norske grenser. Imidlertid gir loven også Kongen muligheten til å bestemme at den skal gjelde for virksomhet som utøves på Svalbard eller Jan Mayen.

Definisjon av eiendomsmegling:
I § 1-2, annet ledd, gis det en omfattende definisjon av hva som regnes som eiendomsmegling. Eiendomsmegling omfatter følgende aktiviteter:

  1. Omsetning av fast eiendom: Dette inkluderer salg og kjøp av fast eiendom, herunder både vanlige boliger, leiligheter, og andeler i borettslag og eierseksjoner.
  2. Inngåelse og overdragelse av feste- eller leiekontrakter til fast eiendom: Dette gjelder kontrakter som regulerer leieforhold eller feste av fast eiendom, med unntak av kontrakter som omfattes av lov om forpakting.
  3. Omsetning av borettslagsandeler og andre dokumenter knyttet til boligrettigheter: Dette omfatter salg av andeler i borettslag og dokumenter som gir rett til bolig eller annet areal i bebygget eiendom, for eksempel aksjer, andelsbrev eller pantebrev.
  4. Omsetning av parter i selskaper og aksjer i ikke-børsnoterte selskaper: Dette gjelder salg av parter i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, samt aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som ikke er børsnoterte, når salget hovedsakelig tar sikte på overdragelse av eiendom eller rettigheter nevnt i punkt 1-3.
  5. Omsetning av deltidsbruksrett til fast eiendom: Dette inkluderer salg av avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom, som reguleres av lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.
  6. Omsetning av avtaler om erverv av rettigheter som nevnt i punkt 1-5.
  7. Mellommannsvirksomhet knyttet til feste- eller leiekontrakter: I § 1-2, tredje ledd, defineres også mellommannsvirksomhet knyttet til feste- eller leiekontrakter til fast eiendom. Dette omfatter enhver som driver inn- og utleievirksomhet med formål å formidle feste- eller leiekontrakter til fast eiendom.
  8. Unntak fra definisjonen av eiendomsmegling: I § 1-2, fjerde ledd og femte ledd, fastsettes det unntak fra definisjonen av eiendomsmegling. Formidling av avtaler om utleie av hytte, privatbolig eller rom til fritidsformål, samt formidling av rom i hoteller, herberger, og lignende for overnatting eller opphold, er ikke inkludert som eiendomsmegling. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette unntaket ikke gjelder for deltidsbruksrett til fast eiendom som reguleres av lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.
  9. Unntak for interne tjenester: Ifølge § 1-2, femte ledd, regnes ikke tjenester som utføres for foretak innen samme konsern eller gruppe med tilsvarende tilknytning mellom foretakene, som eiendomsmegling. Dette gjelder dersom den aktuelle eiendommen ikke er egnet til bruk som bolig- eller fritidsformål.
  10. Konklusjon: Eiendomsmeglingsloven § 1-2 gir en omfattende definisjon av virkeområdet for loven. Den gjelder for eiendomsmeglingsvirksomhet i Norge, med mulighet for utvidelse til Svalbard og Jan Mayen. Loven omfatter omsetning av fast eiendom, feste- og leiekontrakter, borettslagsandeler, ikke-børsnoterte selskaper, deltidsbruksrett til fast eiendom og erverv av rettigheter knyttet til disse. Mellommannsvirksomhet knyttet til feste- eller leiekontrakter er også inkludert. Det finnes imidlertid unntak for formidling av utleieavtaler for fritidsformål og interne tjenester innen samme konsern eller gruppe. Det er viktig for aktører innen eiendomsmegling å være klar over disse bestemmelsene og overholde dem i sin virksomhet.
Ring oss