Feil i lovtolkning korrigert av Høyesterett i ekspropriasjonssaken – HR-2023-1254-U

I en nylig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg (HR-2023-1254-U), ble en beslutning av Lagmannsretten om å ikke tillate overskjønn i en ekspropriasjonssak, opphevet. Saken markerer et viktig juridisk presedens vedrørende tolkning av tvisteloven og forståelsen av ankegjenstandens verdi.

Saken omhandler Morten Bilstad som ønsket å anke over Lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate fremme av overskjønn etter tvisteloven § 29-13 første ledd. Bilstads eiendom ble berørt av en reguleringsplan fra Rogaland Fylkeskommune, der ekspropriasjonen førte til tap av et betydelig areal av hans eiendom.

Sør-Rogaland tingrett hadde tidligere fastsatt en ekspropriasjonserstatning til Bilstad på 815 000 kroner. Bilstad anket ikke over erstatningsbeløpet, men ønsket overskjønn når det gjaldt fremme av skjønnet og sakskostnadene. Han argumenterte for at ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig, da en steingard på hans gård måtte fjernes i større utstrekning enn det reguleringsplanen tillot.

Imidlertid vurderte Lagmannsretten ankegjenstandens verdi til 0 kroner, da de mente at Bilstads krav om overskjønn ikke berørte det tilkjente erstatningsbeløpet, bare gyldigheten av ekspropriasjonsvedtaket.

Bilstad anket deretter Lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Han hevdet at Lagmannsretten tolket loven feil ved å vurdere ankegjenstandens verdi som 0 kroner, og påpekte at ekspropriasjonsvederlaget på 815 000 kroner burde tas i betraktning.

Høyesteretts ankeutvalg, i sin tur, var enig med Bilstad. De bemerket at Lagmannsretten hadde tolket loven feil og henviste til Rt-2006-667 avsnitt 14, som klargjør at ved vurderingen av ankegjenstandens verdi i en ekspropriasjonssak, skal det ikke gjøres fradrag for tilkjent ekspropriasjonserstatning.

Dette er et viktig juridisk punkt, som understreker viktigheten av korrekt tolkning av loven når det gjelder vurderingen av ankegjenstandens verdi. Det er et godt eksempel på hvordan juridiske prinsipper må tolkes og anvendes korrekt for å sikre rettferdig prosess og dom.

Resultatet ble at Lagmannsrettens beslutning ble opphevet, og Bilstad ble tildelt sakskostnader for Høyesterett på 33 483 kroner.

Ring oss