Forenklet forelegg etter veitrafikkloven

Bøtelegging for fartsovertredelser følger av forskrift om forenklet forelegg i veitrafikksaker.

Foreleggets størrelse er fastsatt i forskriftens § 1:

1.Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
– når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er
a)til og med 5 km/tkr800,-
b)til og med 10 km/tkr2 100,-
c)til og med 15 km/tkr3 800,-
d)til og med 20 km/tkr5 500,-
e)til og med 25 km/tkr8 500,-
– når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
j)til og med 5 km/tkr800,-
k)til og med 10 km/tkr2 100,-
l)til og med 15 km/tkr3 400,-
m)til og med 20 km/tkr4 700,-
n)til og med 25 km/tkr6 400,-
o)til og med 30 km/tkr8 500,-
p)til og med 35 km/tkr10 200,-
– når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
q)36 km/t til og med 40 km/tkr10 650

Forskriftens unntak følger i § 4:

§ 4.Unntak.

Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom,

1.siktede nekter å vedta forelegget.
2.det foreligger mistanke om flere straffbare overtredelser som ikke alle kan avgjøres ved forenklet forelegg.
3.overtredelsen framtrer som særlig graverende eller har fremkalt betydelig trafikkfare eller at forholdet av andre grunner vil føre til betydelig høyere straff ved vanlig straffeprosessuell forfølgning.
4.overtredelsen gir grunnlag for den prikkbelastning som resulterer i tap av føreretten, jf. forskrift av 19. september 2003 nr. 1164om prikkbelastning § 4
Ring oss