Forsøk på minnelig løsning – Veien mot konfliktløsning i tvisteloven § 5-4

Når en tvist oppstår, er det ofte en naturlig impuls å søke en rettslig prosess for å få en avgjørelse. Likevel oppfordrer tvisteloven § 5-4 partene til å først undersøke muligheten for å løse tvisten i minnelighet før sak reises.

Plikten til å forsøke en minnelig løsning:
I samsvar med tvisteloven § 5-4 har partene en plikt til å forsøke å løse tvisten utenrettslig. Selv om det ikke er en tilsvarende plikt i tvistemålsloven, er det en anerkjent praksis at partene søker minnelige løsninger når en tvist oppstår. Bestemmelsen reflekterer denne vanlige praksisen. Det er viktig å merke seg at tvisteloven § 5-4 tilsvarer NOU § 6-4.

Undersøkelse og forsøk på minnelig løsning:
Bestemmelsen krever at partene undersøker om det er mulig å løse tvisten i minnelighet. Dette innebærer en plikt til å ta spørsmålet opp til vurdering både individuelt og i samråd med motparten. Mens begge parter har ansvar for å delta i denne kommunikasjonen, ligger hovedansvaret for å initiere den hos den parten som vurderer å reise sak. Dersom partene ser en mulighet for en utenrettslig løsning, har de deretter en plikt til å gjøre nærmere forsøk på dette.

Minnelig løsning og kompromisser:
En minnelig løsning betyr ikke nødvendigvis at partene må oppnå en fullstendig mellomløsning. I tilfeller der kravene er ubegrunnede med hensyn til både grunnlag og omfang, bør den parten som fremsetter urimelige innsigelser, gi etter. Hvis det er tvil om både omfanget og grunnlaget for kravet, bør partene søke å oppnå en rimelig kompromissløsning. Ideelt sett bør dette skje gjennom direkte kontakt mellom partene, uten bistand fra tredjeparter. Imidlertid kan det være nødvendig å involvere utenforstående konfliktløsere. Valget av alternativ avhenger av tvistens art, verdi og kompleksitet. For mindre krav vil forliksrådet eller en utenrettslig tvisteløsningsnemnd være passende, mens mer kompliserte saker kan dra nytte av utenrettslig mekling. Valget av alternativ avhenger også av tvistens verdi og om partene har juridisk representasjon.

Konsekvenser av manglende forsøk på minnelig løsning:
Hvis en part unnlater å forsøke en minnelig løsning i tråd med tvisteloven § 5-4, kan dette få konsekvenser ved en senere sakskostnadsavgjørelse. Dersom en part motsetter seg adekvate forsøk på å nå frem til en minnelig løsning, kan det påvirke fordelingen av saksomkostninger i en eventuell rettssak, spesielt i tilfeller hvor den motstridende parten har vist vilje til å finne en minnelig løsning.

Vurderingen av om partene har oppfylt sin plikt til å forsøke en minnelig løsning vil være basert på en konkret vurdering av saken. Det er derfor avgjørende at partene tar denne plikten på alvor og aktivt engasjerer seg i å undersøke og forsøke alternative løsninger før de tar steget videre til en rettslig prosess.

Fordelene ved minnelig løsning:
Å søke en minnelig løsning har flere fordeler. For det første kan det bidra til å spare tid, penger og ressurser som ellers ville bli brukt i en rettssak. Ved å finne en felles enighet utenfor rettssalen kan partene unngå den lange og kostbare prosessen med å føre bevis og argumenter foran domstolen.

Videre kan en minnelig løsning også opprettholde bedre relasjoner mellom partene. I mange tilfeller er partene fortsatt involvert i en forretningsmessig eller personlig sammenheng, og å bevare et godt samarbeid kan være verdifullt for fremtiden. Ved å løse tvisten i minnelighet viser partene også en vilje til å finne gjensidige løsninger og kompromisser, som kan bidra til bedre forståelse og kommunikasjon.

Oppfordringen til å forsøke en minnelig løsning bør derfor sees som et viktig skritt i retning av en mer effektiv og harmonisk tvisteløsning. Selv om en minnelig løsning ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig, er det viktig at partene nøye vurderer denne muligheten før de tar saken til retten.

Konklusjon:
Tvisteloven § 5-4 legger vekt på partenes plikt til å forsøke en minnelig løsning før sak reises. Ved å undersøke muligheten for en minnelig løsning og aktivt forsøke alternative metoder, kan partene spare tid, kostnader og bevare bedre relasjoner. Selv om rettssystemet er tilgjengelig for tvisteløsning, bør partene alltid vurdere muligheten for å finne en fredelig og gjensidig akseptabel løsning før de tar det siste skrittet inn i en rettssak.

Ring oss