Forstå Internkontrollforskriften: En Nøkkel til Systematisk HMS-Arbeid

Internkontrollforskriften, formelt kjent som “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”, er en av grunnsteinene i norsk arbeidsliv. Dette regelverket har som formål å fremme et kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle virksomheter, og er dermed en vesentlig brikke i det norske arbeidsmiljøet. I dag skal vi se nærmere på formålet med denne forskriften som er definert i § 1.

Forskriften understreker at alle virksomheter har et ansvar for å implementere systematiske tiltak for å fremme forbedringer innen HMS. Dette inkluderer både fysiske og psykiske aspekter av arbeidsmiljøet, men også sikkerheten knyttet til selve virksomheten, produkter og forbrukertjenester.

Sikkerhet er et av de fremtredende temaene i forskriften, med et uttrykt mål om å forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester. Dette bidrar til å skape et tryggere arbeidsmiljø, samtidig som det beskytter forbrukere mot potensielle skadelige effekter av produkter eller tjenester.

Videre har forskriften også som mål å beskytte det ytre miljøet. Virksomhetene skal jobbe for å forhindre forurensning og bedre håndtering av avfall, noe som både beskytter naturressurser og bidrar til et bærekraftig samfunn.

Forskriften tar også sikte på å forebygge ulykker og uhell som kan oppstå som et resultat av virksomhetens lovlige aktiviteter. Denne bestemmelsen tar sikte på å minimere risikoen for arbeidsrelaterte skader og ulykker, noe som er sentralt for å skape et trygt arbeidsmiljø.

Til sist, men ikke minst, skal forskriften bidra til å forebygge uønskede tilsiktede hendelser. Dette kan tolkes som alt fra sabotasje og tyveri til terrorisme. Gjennom å ha gode rutiner og kontrollsystemer på plass, kan virksomheten bedre beskytte seg mot slike hendelser.

I sin helhet er formålet med Internkontrollforskriften å sikre at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Denne forskriften bidrar til å etablere klare, systematiske rutiner for forbedring innen HMS, som ikke bare beskytter arbeidstakere, men også bidrar til et bærekraftig og trygt samfunn. Således er det viktig for alle virksomheter å ha et godt kjennskap til forskriften og dens krav, for på den måten å kunne sikre et trygt, sunt og bærekraftig arbeidsmiljø.

Ring oss