Gravferdstønad

Gravferdstønad er en stønad som ytes i henhold til folketrygdloven ved en persons bortgang. Denne stønaden er behovsprøvd og kan dekke deler av eller hele kostnaden knyttet til gravferden. Men hva er egentlig gravferdstønad, og hvem kan få den?

I henhold til folketrygdloven, nærmere bestemt kapittel 7, er gravferdstønad regulert. Et medlem av folketrygden som går bort, kan motta gravferdstønad etter behovsprøving. Stortinget fastsetter beløpet som kan utbetales som full gravferdstønad. Det er viktig å merke seg at stønaden ikke kan overstige de faktiske utgiftene til begravelsen.

Dersom avdøde var under 18 år, blir det gitt gravferdstønad uten behovsprøving. Men for voksne avdøde gjelder visse regler for reduksjon av stønaden:

a) Hvis den avdøde ikke var gift, vil stønaden reduseres med formue og forsikringsbeløp som er utbetalt som følge av dødsfallet.
b) Hvis den avdøde var gift, reduseres stønaden med summen av ektefellenes finansformue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet, etter at et fribeløp tilsvarende full gravferdstønad er trukket fra. Formuen som tas i betraktning er den som fremgår av siste fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

Dersom et medlem av folketrygden opplever en eller flere dødfødte barn, vil det ytes stønad for å dekke nødvendige utgifter knyttet til gravlegging. Denne stønaden kan imidlertid ikke overstige full gravferdstønad.

Det er viktig å merke seg at bestemmelsene i denne paragrafen også gjelder for ektefeller og barn til medlemmet som blir forsørget av medlemmet og oppholder seg i Norge.

For å få gravferdstønad kan det være ytterligere vilkår som er fastsatt av departementet gjennom forskrifter. Disse vilkårene kan variere, og det er derfor viktig å sjekke gjeldende forskrifter for å sikre at man oppfyller kravene.

Gravferdstønad er en viktig støtteordning som kan hjelpe de etterlatte med å håndtere kostnadene ved gravferden. Ved å kjenne til bestemmelsene og vilkårene knyttet til gravferdstønad, kan man sikre at man får den nødvendige økonomiske støtten i en vanskelig tid. Ta gjerne kontakt med trygdekontoret for mer informasjon om hvordan man kan søke om gravferdstønad og hvilke dokumenter som kreves.

Ring oss