Hva er pliktene til den som iverksetter et tiltak med hensyn til omframrådgjerder?

Granneloven slår fast at den som iverksetter et tiltak, ikke nødvendigvis må dekke kostnadene for omframrådgjerder dersom byggverket eller andre strukturer på naboeiendommen tåler mindre enn det som normalt anses akseptabelt i henhold til grannehøve. Likevel er det viktig å stille spørsmål om når og under hvilke omstendigheter en slik plikt oppstår.

Situasjonen blir ytterligere komplisert når slike omframrådgjerder er relevante for tiltaket i seg selv. Her oppstår en balansegang mellom å ivareta naboens rettigheter og å håndheve nødvendigheten av tiltaket. Loven krever at tiltakshaveren skal sette i verk omframrådgjerdene dersom det er rimelig å forvente at naboen ønsker dette og er villig til å bære kostnadene.

En annen viktig faktor i denne sammenhengen er tidsaspektet. Når en av partene innser at omframrådgjerdene er nødvendige for å sikre naboens interesser, pålegges det en plikt til å varsle den andre parten uten unødig forsinkelse. Dette understreker betydningen av å opprettholde en åpen og konstruktiv dialog mellom naboer i slike situasjoner.

Det er også viktig å merke seg at loven legger til rette for en balansert tilnærming. Mens den på den ene siden beskytter naboenes rettigheter og interesser, tar den også hensyn til den praktiske utførelsen av tiltakene. Ved å skape et system der hensiktsmessighet og forutsigbarhet spiller en rolle, søker loven å unngå unødvendig byrde for tiltakshaveren samtidig som naboens rettigheter ivaretas.

Ring oss