Hva gjelder arveloven?

Hva gjelder arveloven

Arveloven § 1 gir en oversikt over hva loven gjelder for. Lovens hovedområde er fordelingen av arv etter loven eller testament, samt ektefellers og samboeres rett til å sitte i uskifte og avtaler om arv. Videre gjelder loven også dødsfallsbehandling og skifte av dødsbo, inkludert deling av ektefellenes eiendeler etter den ene ektefellens død og skifte av uskiftebo.

Det er verdt å merke seg at lovens bestemmelser står på egne ben, og det er egentlig ikke behov for en saklig avgrensning av hvilke saker loven gjelder for. Departementet har imidlertid funnet det hensiktsmessig å inkludere en slik bestemmelse for å gi en oversikt over hva loven handler om, og for å klargjøre de to hoveddelene i loven (andre del om arv og tredje del om dødsboskifte).

Første ledd gir en kort oppsummering av hva lovens andre del om arv omhandler, mens annet ledd gjelder skiftereglene, som er beskrevet i lovens tredje del. Det kan være nyttig å sammenligne annet ledd i Arveloven § 1 med § 1-2 i Skiftelovutvalgets lovforslag i NOU 2007:16, da disse to bestemmelsene svarer til hverandre i stor grad.

Samlet sett gir Arveloven § 1 en oversikt over hva loven gjelder for, og gir en god innledning til de forskjellige områdene loven tar for seg. Det er en ny bestemmelse i forhold til tidligere lovverk, og viser til lovens formål med å være mer pedagogisk og oversiktlig for leserne.

Ring oss