Hva gjør riksadvokaten?

nettsiden til riksadvokaten beskrives oppgavene slik:

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten. Hovedmålet for Riksadvokatembetet er å bidra til redusert kriminalitet ved målrettet og effektiv straffesaksbehandling, samtidig som kravene til høy kvalitet og rettssikkerhet ivaretas. Riksadvokaten fastsetter årlig hvilke kriminalitetstyper påtalemyndigheten skal prioritere, og hvilke krav som skal stilles til behandlingen av straffesaker i politiet og hos statsadvokatene.

Hos Wikipedia beskrives oppgavene slik:

Riksadvokaten er et norsk statlig embede og det øverste leddet i påtalemyndigheten i Norge.

Riksadvokaten tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene, se straffeprosessloven § 65. Mindre alvorlige saker behandles enten av statsadvokatene eller av politiet. Riksadvokaten er påtalemyndighetens daglige leder. Han fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager (aktor) i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i Høyesterett. Hans rundskriv og direktiver er styrende for påtalemyndigheten.

Ring oss