Hva skjer med medlemskapet i folketrygden under fengsling?

Folketrygd under soning

Forskrift om medlemskap i trygden under fengselsopphold mv regulerer medlemskap i trygden under fengselsopphold.

Det følger av § 3 at frihetsberøvelse ikke gir medlemskap, men at man heller ikke mister sitt medlemskap mens man soner.

§ 3. Medlemskap under frihetsberøvelse

Frihetsberøvelse gir ikke grunnlag for medlemskap i folketrygden, jf. loven § 2-17 første ledd første punktum. Personer som var medlemmer da frihetsberøvelsen tok til, opprettholder likevel sitt medlemskap, jf. loven § 2-17 første ledd andre punktum. Slikt medlemskap har samme omfang som medlemskapet før frihetsberøvelsen tok til.

Ved opphold i Norge etter at frihetsberøvelsen er opphørt, vurderes medlemskapet i trygden etter reglene i folketrygdloven kapittel 2, jf. likevel bestemmelsene i § 5 til § 7.

Ring oss