Hvorfor stadfesting av fullmakten er viktig

Stadfesting av fullmakten er en viktig del av en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt som trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser på grunn av alvorlig svekket helse. Fremtidsfullmakten kan gi fullmektigen rett til å ta avgjørelser på vegne av fullmaktsgiveren om både personlige og økonomiske forhold. For at fullmektigen skal kunne opptre på vegne av fullmaktsgiveren overfor tredjepersoner, kan det være nødvendig med Statsforvalterens stadfesting av at fullmakten har trådt i kraft.

Statsforvalteren kan ikke stadfeste en fullmakt som ikke har trådt i kraft. Med andre ord kan ikke Statsforvalteren ta stilling til en fremtidsfullmakt før fullmakten har begynt å virke. Det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før en eventuell salg eller overdragelse av eiendom. Flere banker og tingretter krever også stadfesting fra Statsforvalteren.

For at Statsforvalteren skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn utfylt søknad om stadfesting av fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakten i original og dokumentasjon på at fullmaktsgiverens pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. I tillegg må fullmektigen legge ved en legeerklæring som tar stilling til fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft, fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser, om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r), og vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten.

Det er viktig at legen også oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning på det tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet. Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver hadde høy alder på det tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet, og det går forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet.

Når Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen, sender de en attest til fullmektigen som kan vises frem når fullmektigen bruker fullmakten. Statsforvalteren sørger for at fremtidsfullmakten blir tinglyst og registrert i aktuelle register.

En stadfesting av fullmakten kan gjøre det lettere for fullmektigen å opptre på vegne av fullmaktsgiveren, men en

stadfesting alene er ikke alltid tilstrekkelig for å beskytte fullmektigen mot potensielle juridiske problemer eller tvister. Det er viktig for både fullmaktsgiveren og fullmektigen å være klar over hva fullmakten faktisk innebærer og hvilke grenser som er satt.

Det er også viktig å merke seg at en fullmakt kan bli tilbakekalt når som helst av fullmaktsgiveren, og at det kan være tilfeller der fullmektigen ikke lenger har rett til å opptre på vegne av fullmaktsgiveren. Det er derfor viktig å alltid holde fullmaktsgiveren oppdatert om alle handlinger som utføres på vegne av dem, og å sikre at fullmaktsgiveren fortsatt er komfortabel med fullmaktens omfang og bruk.

I tillegg kan det være tilfeller der tredjeparter ikke vil akseptere en fullmakt uten ytterligere bekreftelse eller dokumentasjon. Det kan være tilfeller der fullmaktsgiveren er utilgjengelig eller ikke i stand til å bekrefte fullmakten på grunn av helseproblemer eller andre forhold. I slike tilfeller kan det være nødvendig med ekstra dokumentasjon eller bekreftelse fra advokater eller andre autoriserte personer.

Til slutt er det viktig å merke seg at en fullmakt ikke gir fullmektigen ubegrenset makt til å handle på vegne av fullmaktsgiveren. Det er viktig å være klar over grensene og begrensningene som er satt i fullmakten, og å opptre innenfor disse grensene for å unngå eventuelle juridiske konsekvenser.

Ring oss