Kan jeg straffes for å plukke blomster eller ta en stein?

Som utgangspunkt skulle man tro at man kunne straffes etter straffeloven § 321 dersom man tok med seg en stein til blomsterbedet når man var på fjelltur på annenmanns grunn. I det minste skulle man tro at dette var et såkalt «mindre tyveri» som beskrevet i straffeloven § 323, 1. ledd.

Det er derfor tatt inn ett andre ledd i § 323 som ikke-uttømmende lister opp slike naturprodukter under utøvelsen av allemannsretten som ikke straffbar. Så går du en tur i fjellet og finner en blomster så kan du trygt plukke den.

 

Straffeloven § 321. Tyveri

For tyveri straffes den som tar en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

Straffen for tyveri er bot eller fengsel inntil 2 år.

Straffeloven § 323. Mindre tyveri

Med bot straffes den som gjør seg skyldig i tyveri når straffskylden er liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.

Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvister, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, straffes likevel ikke.