Klage på avgjørelser om opprettelse av vergemål

Klage på avgjørelser om opprettelse av vergemål er en viktig rettighet som sikrer individets autonomi og rettigheter. Dersom du ikke ønsker eller er uenig i opprettelsen av vergemål, har du muligheten til å klage på vedtaket. Det er viktig å være klar over at klageretten er utvidet i slike saker, og flere parter har rett til å klage.

Klagefristen er satt til tre uker fra du mottar vedtaket, og klagen skal sendes til Statsforvalteren. Statsforvalteren har myndighet til å omgjøre vedtaket eller videresende klagen til Sivilrettsforvaltningen, som fungerer som tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.

Det er viktig å merke seg at for andre vedtak enn opprettelse av vergemål følges vanlig klagerett i henhold til reglene i forvaltningsloven. For eksempel vil klage på valg av verge reguleres av de generelle reglene i forvaltningsloven og ikke de spesifikke reglene i vergemålsloven.

Dersom du er misfornøyd med vergens ivaretakelse av din økonomi eller rettigheter, har du rett til å klage på vergen til Statsforvalteren. Statsforvalteren vil undersøke om vergen har begått feil og vurdere om det er hensiktsmessig å utpeke en annen verge for å sikre dine interesser. Statsforvalteren skal også veilede vergen og vurdere tiltak for å forbedre vergemålet ditt. Hvis du ønsker at vergen skal fratas oppdraget, vil det vanligvis bli utnevnt en ny verge for deg. Det er imidlertid viktig å merke seg at du ikke alltid kan velge hvem som blir din verge. Hvis Statsforvalteren vurderer at den vergen du ønsker ikke er egnet til å være verge for deg, kan det hende at en annen person blir utpekt som verge.

Statsforvalteren har også myndighet til å bytte verge for en person på eget initiativ. Dette kan skje dersom vergen for eksempel ikke sender inn nødvendig regnskapsdokumentasjon eller annen relevant informasjon som blir forespurt. I visse tilfeller kan det også avdekkes at vergen har gjort disposisjoner som ikke er godkjent av Statsforvalteren, og som kan være uheldige eller i sjeldne tilfeller ulovlige. I slike situasjoner vil det alltid bli vurdert om det er til vergehavers beste å få utpekt en ny verge.

Ring oss