Ny førerprøve etter tap av førerkort

P_10Reglene om ny førerprøve etter tap av førerkort følger av tapsforskriften kapittel 8

  • Hovedregelen er at tapet må være lengre enn 6 mnd for å kunne ilegge slikt vilkår (§ 8-2)
  • Er tapstiden kortere enn 1 år er hovedregelen at det bare kreves praktisk prøve (§ 8-3, 2. ledd)
  • Er tapstiden lengre enn 1 år skal full ny førerprøve avlegges – Teori og praksis (§ 8-3, 6. ledd)

 

§ 8-1.Generelt om krav om ny førerprøve

Når retten fastsetter tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan det samtidig kreves ny førerprøve for gjenerverv av føreretten.

Blir en straffesak avgjort ved forelegg, og det samtidig fastsettes tap av førerett, kan krav om ny førerprøve for gjenerverv av føreretten ilegges i samme forelegg, jf. § 255 i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

§ 8-2.Tap av førerett for kortere periode enn 6 måneder

Med mindre særlige grunner foreligger i det enkelte tilfelle, skal det ikke kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett når tap av føreretten er fastsatt for 6 måneder eller kortere tidsrom. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende ilegges straff for flere trafikklovbrudd som enkeltvis ikke ville medført tap av førerett samt i tilfelle som omhandlet i § 2-9, eller det var gitt førerett på prøve, jf. § 8-4.

§ 8-3.Tap av førerett for lengre periode enn 6 måneder

Fastsettes tap av førerett for lengre tid enn 6 måneder for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av føreretten.

Er tapsperioden fastsatt for kortere tid enn 1 år, bør det avlegges delvis (praktisk) prøve, dersom ikke særlige grunner tilsier full førerprøve.

Ovenstående gjelder også dersom person med førerett får fastsatt et forlenget tap av føreretten. I disse tilfelle skal den totale tapsperiode være grunnlag for vedtaket om ny førerprøve.

Det samme gjelder ved et eventuelt gjenerverv av førerett, når det forhold som var grunnlag for vedtak om nektelse «for tiden» av gjenerverv av førerett var overtredelse av trafikale adferdsregler.

I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 3, men beslagsvedtaket senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre enn 6 måneder.

Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss