Nye inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

Å ha tilgang til juridisk hjelp og støtte i rettssaker er viktig for å sikre likhet for loven og rettferdighet for alle. Fri rettshjelp er en ordning som gir økonomisk støtte til personer som ikke har tilstrekkelig økonomi til å dekke juridiske kostnader på egenhånd. Fra 1. januar 2023 har det vært noen endringer i inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp i Norge.

Tidligere var inntektsgrensene for fri rettshjelp satt lavere, men nå har de blitt justert opp. For enslige har inntektsgrensen blitt hevet til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er satt til 540 000 kroner. Dette betyr at flere mennesker kan kvalifisere for fri rettshjelp og få nødvendig juridisk hjelp i sine saker.

I tillegg til inntektsgrensene har også formuesgrensen blitt justert. Den nye formuesgrensen er nå 150 000 kroner. Dette betyr at personer med begrenset formue også kan være kvalifisert for fri rettshjelp.

Det er viktig å merke seg at det finnes visse typer saker der man kan få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette er for å sikre at de som trenger det mest, får den nødvendige juridiske hjelpen.

Samtidig med endringene i inntekts- og formuesgrensene har den offentlige salærsatsen også økt. Fra 1. januar 2023 er den offentlige salærsatsen økt fra 1121 til 1140 kroner. Dette betyr at advokater og juridiske fagpersoner som jobber med fri rettshjelp vil få en liten økning i godtgjørelsen for sitt arbeid.

Fri rettshjelp er en viktig ordning som sikrer tilgang til rettferdighet for alle, uavhengig av økonomi. De nye inntekts- og formuesgrensene er et skritt i riktig retning for å sikre at flere mennesker kan få den juridiske støtten de trenger i vanskelige situasjoner.

Ring oss