Oppdragsavtalen i eiendomsmegling: Viktigheten av skriftlighet og nødvendige opplysninger

Når du inngår en avtale med en eiendomsmegler, er det viktig at oppdragsavtalen er skriftlig og inneholder nødvendige opplysninger. Dette sikrer både deg som oppdragsgiver og eiendomsmegleren en klar og tydelig ramme for samarbeidet. Lov om eiendomsmegling, nærmere bestemt § 6-4, stiller krav til innholdet i oppdragsavtalen. La oss se nærmere på hva som skal være med i avtalen:

 1. Oppdragstakerens og oppdragsgiverens identitet: I avtalen skal det oppgis oppdragstakerens navn, adresse og organisasjonsnummer, samt oppdragsgiverens navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer. Dette er viktig for å sikre korrekt identifisering av partene.
 2. Oppdragets karakter: Avtalen skal tydelig beskrive hvilken type oppdrag det dreier seg om. Det kan være salg, kjøp, utleie, leie, oppgjør eller annet. Dette sikrer at begge parter er enige om oppdragets formål.
 3. Eiendommens spesifikasjoner: Oppdragsavtalen skal klart og tydelig angi hvilken eiendom oppdraget gjelder. Dette er viktig for å unngå misforståelser eller feil i forbindelse med eiendommens identitet.
 4. Vederlag for oppdragstakeren: Avtalen skal klargjøre hva som er avtalt om oppdragstakerens vederlag. Dette inkluderer også hva oppdragstakeren kan kreve dersom handelen ikke kommer i stand. Klare avtaler om vederlag bidrar til gjensidig forståelse og forhindrer potensielle konflikter.
 5. Dekning av utlegg: Oppdragsavtalen skal også fastsette hva som er avtalt om oppdragstakerens rett til å kreve dekning av utlegg. Dette inkluderer et overslag over størrelsen på utleggene. Tydelige avtaler om utlegg bidrar til å sikre riktig kompensasjon for oppdragstakerens kostnader.
 6. Kostnadsoverslag: Avtalen skal inneholde et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utleggene. Dette gir oppdragsgiveren en god oversikt over de økonomiske forpliktelsene i oppdraget.
 7. Varighet og oppsigelse av oppdraget: Det skal være klart angitt i avtalen hvor lenge oppdraget varer, samt hvilke betingelser som gjelder for oppsigelse av oppdraget. Dette gir begge parter trygghet og forutsigbarhet.
 8. Rett til vederlag for handel sluttet gjennom andre: Dersom oppdragstakeren har rett til vederlag for handel som er inngått gjennom andre eller uten mellommann, skal dette spesifiseres i avtalen. Betingelsene for denne retten bør også være tydelig angitt.
 9. Tidligere oppdragstakere: Det skal opplyses om andre oppdragstakere som har arbeidet med det samme oppdraget de siste tre månedene. Dette er relevant informasjon for å sikre transparens og unngå konflikter knyttet til dobbeltarbeid.
 10. Utenrettslige tvisteløsningsordninger: Avtalen skal klargjøre adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger. Dette gir begge parter alternative måter å løse eventuelle uenigheter på, uten å gå til rettssak.
 11. Ansvarlig megler og eiendomsmeglerfullmektiger: Det skal fremgå hvem som er ansvarlig megler for oppdraget, samt eventuelle eiendomsmeglerfullmektiger som skal arbeide med oppdraget. Dette sikrer klarhet i ansvarsforholdene og gir deg muligheten til å vite hvem du har kontakt med.

Videre i § 6-4 blir det presisert at dersom det benyttes kontraktsmedhjelper som nevnt i § 3-5, skal deres navn, adresse og organisasjonsnummer opplyses i avtalen. Det er også viktig å merke seg at avtalen skal undertegnes av oppdragsgiveren og ansvarlig megler for oppdraget.

Dersom det skulle oppstå endringer i den ansvarlige megleren, skal dette skriftlig opplyses til oppdragsgiveren. Det er viktig å holde oppdragsgiveren oppdatert om slike endringer for å opprettholde tillit og sikre kontinuitet i oppdraget.

Videre nevnes angrerett i brevet fra Forbrukertilsynet datert 25.08.2020. Angrerett er en rett for forbrukeren til å angre på en inngått avtale. Angrerettloven gjelder dersom avtalen mellom eiendomsmegleren og forbrukeren inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Det gis eksempler på situasjoner der angrerettloven kommer til anvendelse, for eksempel når eiendomsmegleren gir et tilbud til forbrukeren på befaring og avtalen signeres umiddelbart på meglerens kontor.

Det er viktig å være klar over at angrerettloven ikke gjelder ved avtaleinngåelse på eiendomsmeglerens kontor. Dette kan imidlertid være et gråt område der det kan oppstå tvil om hvor avtalen faktisk er inngått, og dermed om angrerettloven kommer til anvendelse.

Dersom angrerettloven gjelder, er det viktig at eiendomsmegleren på en klar og forståelig måte gir forbrukeren nødvendige opplysninger før avtalen inngås. Forbrukertilsynet gir flere råd til megleren angående opplysninger, angrefrist og forpliktelser knyttet til bruk av angreretten. Disse kravene bidrar til å sikre forbrukerens rettigheter og trygghet.

Det er også verdt å merke seg at kravet til oppdragstakeren om å innhente legitimasjon fra oppdragsgiver, slik det fremgår i utvalgets lovutkast § 3-2 tredje ledd, er tatt ut. Departementet har i denne sammenheng henvist til uttalelser i Ot.prp.nr.72 (2002–2003) om hvitvaskingsloven. Departementet har fulgt arbeidsgruppens vurdering om å plassere hvitvaskingsreglene i en egen lov.

Det sjette leddet i § 6-4 gir også en forskriftshjemmel for regulering av bruk av elektronisk kommunikasjon ved inngåelse av avtale om eiendomsmeglingsoppdrag. Hvis utviklingen innen omsetning av fast eiendom tilsier det, vil reguleringen ta utgangspunkt i kravene til autentisering i lov om elektronisk signatur.

Oppdragsavtalen i eiendomsmegling er dermed omfattende og krever at nødvendige opplysninger er tydelig angitt. Skriftlighet, klare avtalevilkår og korrekt identifikasjon av partene er viktig for å sikre et vellykket samarbeid og unngå potensielle tvister. Ved å følge lovens krav og være nøye med å oppfylle disse, kan eiendomsmeglere og oppdragsgivere sikre en trygg og gjensidig fordelaktig avtale.

Ring oss