Mangler ved fast eiendom – hva utgjør en mangel – bustadoppføringsloven

Hva som utgjør en mangel kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere.

Bustadoppføringsloven § 25 angir at

«Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.»

Mangler ved fast eiendom – reklamasjonsfrister

gravferd

Bustadoppføringsloven § 30 angir at man mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid vil variere noe ut fra omstendighetene i den enkelte sak, men rettspraksis fra Høyesterett har satt grensen på rundt to måneder.

Den samme fristen går igjen i avhendingsloven § 4-19, slik at fristen er den samme om du har kjøpt ny brukt bolig eller en helt nyoppført bolig.

For nyoppførte boliger kan kontrakten operere med en kortere frist, noen kontrakter bruker 14 dager som standard. Dette gjelder mangler som oppdages ved overtakelsesforretning eller ved ettårsbefaringen. Ved nyoppførte boliger er det også en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år regnet fra overtakelsesdatoen. Feil eller mangler som oppdages på et senere tidspunkt enn dette kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenør har stilt egne garantier om dette eller mangelen er et resultat av at entreprenør/underentreprenør har handlet grovt uaktsom eller i strid med god tro ved utførelsen av arbeidet.

Dersom du oppdager mangler ved din nye bolig bør du derfor sørge for å undersøke og reklamere raskt. Vi kan bistå deg ved vurdering av reklamasjon.

Mangler ved fast eiendom

skilsmisseadvokat

Dersom du har kjøpt fast eiendom og oppdager feil eller mangler kan du ha en reklamasjonsmulighet ovenfor selger eller den som har oppført boligen. Disse to ulike situasjonene reguleres gjennom to lovsett, avhendingsloven hva gjelder kjøp av brukt bolig og bustadoppføringsloven hva gjelder kjøp av nyoppført bolig.

Lovene angir noe forskjellige fremgangsmåter og det kan være lurt å sette seg inn i hva som gjelder for din situasjon dersom du skulle oppleve at noe er galt med en bolig du har kjøpt.

Du kan lese avhendingsloven og bustadoppføringsloven på www.lovdata.no.

Eiendomssalg uten bruk av megler

I disse digitale tider blir det stadig mer vanlig å selge boligen selv. Mange banker krever at oppgjøret foretas gjennom såkalr oppgjørsmegler, dette kan da være enten en eiendomsmegler eller en advokat som oppfyller vilkårene. Bruk av megler- eller advokattjenester en sikkerhet ved transaksjoner som innebærer store formuesverdier. Både kjøper og selger får da en sikkerhet for at avtalen oppfylles, og banken er sikker på at deres panteobligasjoner tinglyses som forutsatt.

Vi i Advokatfirmaet Wulff AS har lang erfaring med eiendomsoppgjør.  Vi utformer da dokumentene for handelen, tinglyser urådighetserklæring, avholder eventuelt kontraktsmøte, tinglyser skjøte og pantedokument, sletter heftelser, samt foretar oppgjør til selger. Oppdraget avsluttes ved at kjøper og selger mottar oppgjørsoppstilling og tinglyste dokumenter sendes til hhv. kjøper og bank. Vi har fast pris på eiendomsoppgjør, kr. 15 000 inkl. mva.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om prosessen og ønsker å vite mer.

 

Samisk språk i rettsvesenet

Det følger av sameloven § 3-4 at for domstoler med embetskrets som helt eller delvis omfatter forvaltningsområdet, gjelder i tillegg følgende regler om bruk av samisk:

1.Enhver har rett til å inngi prosesskriv med bilag, skriftlige bevis eller andre skriftlige henvendelser på samisk. Skal domstolen formidle henvendelsen til en motpart, sørger den for oversettelse til norsk. Oversettelse kan unnlates dersom motparten samtykker.
2.Enhver har rett til å henvende seg muntlig til domstolen på samisk dersom rettergangslovgivningen gir adgang til muntlig istedenfor skriftlig henvendelse. Har domstolen plikt til å nedtegne henvendelsen, kan den som fremmer henvendelsen, kreve at nedtegnelsen skjer på samisk. Et slikt krav bryter ingen frist. Nr. 1 andre og tredje punktum gjelder tilsvarende.
3.Enhver har rett til å tale samisk i rettsmøter. Skal noen som ikke kan samisk delta i forhandlingene, brukes en tolk som retten har oppnevnt eller godkjent.
4.Når en part begjærer det, kan rettens leder bestemme at forhandlingsspråket skal være samisk. Nr. 3 andre punktum gjelder tilsvarende.
5.Er forhandlingsspråket samisk, kan rettens leder bestemme at også rettsboken skal føres på samisk. Domstolen sørger for oversettelse til norsk.
6.Domstolen sørger for at rettsbøker som er skrevet på norsk, oversettes til samisk når en part krever det. Et slikt krav bryter ingen frist.

For politi og påtalemyndighet med tjenestekrets som helt eller delvis omfatter forvaltningsområdet, gjelder i tillegg følgende regler om bruk av samisk:

1.Enhver har rett til å tale samisk i avhør på organets kontor.
2.Enhver har rett til å bruke samisk ved muntlig anmeldelse og rettsmiddelerklæring.

For kriminalomsorgens anstalter i Troms og Finnmark gjelder i tillegg følgende regler om bruk av samisk:

1.§ 3-5 gjelder tilsvarende for innsatte.
2.Innsatte har rett til å bruke samisk overfor hverandre og overfor sine pårørende.
3.Innsatte har rett til å bruke samisk ved muntlig rettsmiddelerklæring til fengselsmyndigheten.

Nylig ble en sak som skulle gå for Hålogaland lagmannsrett utsatt fordi innkallingen hadde blitt sendt på norsk. Det var også øvrige mangler ved innkallelsen. Du kan lese avgjørelsen her.

Hyttekarantene – ny rettspraksis

Saken gjelder gyldigheten av covid-19-forskriftens bestemmelser om unntak fra innreisekarantene for personer med fritidseiendom i Sverige og Finland. Saksøkerne bestrider gyldigheten av vilkårene om at hytteeierne ikke kan overnatte på eiendommen og at reisen må gjelde strengt nødvendig vedlikehold.

Rett24 har gjort en grundig gjennomgang av dommen i denne artikkelen.

Hytteeierne vant søksmålet mot staten, men fikk ikke medhold i sitt krav om midlertidig forføyning.

Legitimering ved innsendelse av testament

Testamentet bør du oppbevare på et trygt sted hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død. Den sikreste måten er å oppbevare testamentet ved en domstol. Domstolen vil i så fall sørge for at det blir tatt fram når dødsfallet blir registrert. Dette gjelder også om du har flyttet og testamentet er oppbevart ved en annen domstol enn i det distriktet du dør. Fra 1. januar 2021 kan du som tidligere levere det til domstolen på stedet du bor. Du kan også velge å levere det ved enhver annen domstol i Norge.

Det må legges ved ved kopi av godkjent legitimasjon som har bilde og din signatur, eksempelvis pass, førerkort eller bankkort med signatur og bilde. Dette gjelder både når du leverer testamentet selv, eller dersom det leves av en fullmektig/advokat.

Du kan lese mer om deponering av testamente her.

Tapstid ved promillekjøring

Dersom man blir dømt for kjøring i påvirket tilstand, enten på grunn av alkohol eller andre bedøvende midler, fastsettes også en tapstid.

Tapstidens lengde reguleres i forskrift om tap av rett til å føre motorvogn kapittel 3.

Tapstiden avhenger av hvor høy promille man har hatt. Dersom proillen skyldes andre bedøvende midler, vil nivået av dette omregnes til promille jf. tapsforskirften § 3-2 nr 3. Hvordan omregningen skjer fremkommer i forskrift om faste grenser.

NOU 2020:14 Til barnets beste

NOU ny barnelov

Det er nå lagt frem en NOU hvor ny barnelov er utredet. Nou-en tar gjør en gjennomgang av barnerettslovgivningen (barneloven regulerer i hovedsak forholdet mellom to foreldre, men også sideliggende tema.) Noen av forslagene i går på å gjøre det vanskeligere å flytte barn da det er ønskelig å kreve samtykke fra den andre med foreldreansvar, mens det også er ønskelig å gjøre det lettere for domstolene å komme til delt fast bosted.