Plikter en advokat å fullføre sitt oppdrag?

advokaten sa meg opp

Alle advokater har opplevd at en klient bytter advokat, men også advokater kan avslutte oppdraget under visse forutsetninger. Utgangspunktet er en plikt til å gjennomføre oppdraget, men regler for god advokatskikk punkt 3.1.6 legitimerer at advokaten selv bestemmer å avslutte oppdraget i noen tilfeller.

3.1.6 En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:

  • at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
  • at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
  • at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
  • at klienten ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
  • at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Hva er målet med politiets virksomhet?

politiinstruksen

Målet med politiets virksomhet er nedfelt i Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) fra 1990 – § 2-1

§ 2-1.Målet med politiets virksomhet.

Målet med politiets virksomhet er å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet, forfølge lovbrudd og utføre andre oppgaver fastsatt etter lov eller sedvane.

I ethvert tilfelle gjør politiet best nytte for seg hvis det på forhånd lykkes i å forebygge eller avverge lovbrudd eller ordensforstyrrelser.

Gjennom sin virksomhet skal politiet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme borgernes rettssikkerhet, trygghet og velferd forøvrig.

Tillitsmann ved beslagsforbud

Tillitsmann ved beslagsforbud

Det følger av dekningsloven § 3-4 at dersom du har opprettet beslagsforbud i medhold av dekninsgloven §§ 3-1 og 3-2, skal du oppnevne en bank, en advokat eller etter nærmere regler statsforvalteren som tillitsmann. Har du ikke oppnevnt noen tillitsmann, skal Stiftelsestilsynet foreta oppnevnelsen etter anmodning av erververen.

Tillitsmannen skal forvalte de beslagsfrie penger og verdipapirer som er overlevert til ham, og føre tilsyn med de beslagsfrie eiendeler i erververens besittelse. Tillitsmannen skal herunder vareta erververens tarv, men samtidig se til at erververen ikke ved hjelp av beslagsforbudet søker å unndra andre midler fra sine kreditorer.

Har du barn med mye gjeld?

Har du barn med mye gjeld?

I testament har du mulighet til å lage et privat beslagsforbud som sikrer at ditt barns kreditorer ikke kan søke dekning i eventuell eiendom og løsøre du etterlater deg, jf. dekningsloven §§ 3-1 og 3-2.

Man kan lage beslagsforbud for både eldre og fremtidig gjeld, men det medfølger noen begrensninger for arvingens råderett over arven dersom beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld.

Testamentet må oppfylle formkravene angitt i arveloven for å være gyldig.

Beslagsforbudet må sikres ved at det oppnås rettsvern for dette før boet overtas til skifte. Dette følger av dekningsloven § 3-3.

Ved beslagsforbud i fast eiendom eller andre registrerbare formuesgoder må beslagsforbudet og i tilfelle som nevnt i § 3-2 også rådighetsinnskrenkingen tinglyses i grunnboken eller registreres i tilsvarende register.

Ved beslagsforbud i andre formuesgoder må en spesifisert liste over disse tinglyses i løsøreregisteret. Rådigheten over penger, verdipapirer og enkle fordringer som er beheftet med beslagsforbud, må dessuten overføres til en tillitsmann, jf § 3-4. Penger og verdipapirer må overleveres til tillitsmannen; når det gjelder enkle fordringer, må skyldneren etter disse underrettes om at rådigheten over fordringene er gått over til tillitsmannen. Beslagsforbud fastsatt ved testament har rettsvern inntil boet er overtatt til privat skifte og under offentlig skiftebehandling, selv om reglene i første og annet ledd ikke er fulgt.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp et slikt testament, ta kontakt på tlf 751 75800.

Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.
Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen av
unntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell.

Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisende
har oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise.

Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre
karantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Det finnes unntak til dette, og det tidligere skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er opphevet. Formålet med reisen er ikke lenger avgjørende for plikten til opphold på karantenehotell.
Det avgjørende er i stedet hvor den reisende har oppholdt seg de siste 10 døgnene før
innreise. Rundskrivet har vedlegg B og C som angir områdene.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer
unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg
utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor
sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre
oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften § 5 syvende ledd. Det
er også en testplikt etter syv dager, jf. covid-19-forskriften § 4c andre ledd første
punktum.

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Rutinemessige kroppsvisitasjoner er i strid med EMK

Rutinemessige kroppsvisitasjoner er i strid med EMK

Høyesterett avsa dom den 28.05.2021 (HR-2021-1155-A) der de kom til at gjentatte kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). De domfelte fikk kompensasjon for dette i form av utvidet varetektsfradrag.

I samsvar med Høyesteretts dommer 5. november 2020, HR-2020-2136-A og HR 2020 2137 A, ble kompensasjon gitt med én dag ekstra varetektsfradrag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her.

Mangel ved fast eiendom solgt «som den er»

De fleste boliger selges med forbeholdet «som den er». Formuleringen viser til avhendingsloven § 3-9 og bestemmelsen lyder: «Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.«​

Forbeholdet innskrenker de mulighetene man som kjøper har til å påberope seg mangler etter overdragelsen. Dersom man skal påberope seg mangler på en eiendom som er solgt som den er vil dette måtte knyttes til manglende eller uriktige opplysninger gitt av selger, eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn man hadde regnet med.

Hva som regnes som vesentlig er en skjønnsmessig vurdering som har flere momenter. I tillegg har rettspraksis vist at det krever en viss verdimessig terskel for at noe skal være vesentlig. Det er viktig å vite at selv om utbedringskostandene overstiger denne terskelen så er det ingen automatikk i at forholdet utgjør en mangel.

Frist for å kreve forhandlinger når du er oppsagt

Frist for å kreve forhandlinger når du er oppsagt

Dersom du mottar en oppsigelse fra arbeidsgiver så er det en rekke formkrav som skal følges. Deriblant skal det fremgå at du har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen for å kreve forhandlinger er 14 dager fra oppsigelsen fant sted evt. lovens andre utgangspunkter (arbeidsmiljøloven § 17-3 (2)):

Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra

  • oppsigelsen eller avskjeden fant sted,
  • arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker om fortrinnsrett til ny stilling,
  • arbeidstaker fratrådte ved tvist om det har foreligget ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse, eller
  • suspensjonens opphørstidspunkt.

Mangler ved fast eiendom – hva utgjør en mangel – bustadoppføringsloven

Mangler ved fast eiendom - hva utgjør en mangel - bustadoppføringsloven

Hva som utgjør en mangel kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere.

Bustadoppføringsloven § 25 angir at

«Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.»

Ring oss