Slik sikrer du en gyldig fremtidsfullmakt: Absolutte krav til dokumentasjon og vitner

Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig beslutning som kan hjelpe deg å sikre at dine interesser blir ivaretatt dersom du skulle bli ute av stand til å ta viktige beslutninger selv. Men for at fremtidsfullmakten skal være gyldig, må den oppfylle visse krav. I dette innlegget vil vi gå gjennom de absolutte kravene til en fremtidsfullmakt, og hvordan du kan sikre at dokumentasjonen og vitnene oppfyller disse kravene.

Det første kravet til en gyldig fremtidsfullmakt er at den må være skriftlig, og at det klart må fremgå at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Dette betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer.

Det andre kravet er at fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Vitnene må ha fylt 18 år, og de må forstå betydningen av å undertegne. Det er viktig å merke seg at fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn ikke kan undertegne som vitne. Det er også viktig å unngå å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt, for eksempel ved å inkludere gaver eller arveforskudd til vitnene i fullmakten.

Det tredje kravet er at du som fullmaktsgiver selv må undertegne fullmakten, eller vedkjenne deg din underskrift, mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitnene skal også bekrefte at du oppretter fremtidsfullmakten av fri vilje og at du er i stand til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt.

Det fjerde kravet er at fremtidsfullmakten bør inneholde visse elementer. Dette inkluderer dato for når fullmakten ble opprettet, vitnenes fødselsdato og kontaktinformasjon, og en bekreftelse fra vitnene om at du opprettet fullmakten av egen fri vilje og forstod innholdet og betydningen av fullmakten. Hvis det er flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver enkelt fullmektig også fremgå klart av fullmakten.

Det er viktig å være nøye med dokumentasjon og vitner når du oppretter en fremtidsfullmakt. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan fullmakten være ugyldig.

Ring oss