Når kan noen pågripes?

Kapittel 14 i straffeprosessloven innehar bestemmelser om når noen kan pågripes. Straffeprosessloven § 171.  Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når: 1)det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler, 2)det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige, 3)det antas…

Continue reading »