Tolkning og Tilsidesettelse av Samboeravtaler: Et dykk inn i Lempingsregelen

En avtale er en avtale, sier ordtaket. Men finnes det tilfeller der en avtale kan settes til side, eller endres, fordi den virker urimelig? I ekteskapsloven finnes det bestemmelser for at både skifteavtale og ektepakt kan settes til side hvis de anses som urimelige for en av partene. Men hva med samboeravtaler? Er det mulig å lempe på dem når de virker urettferdige?

Samboeravtaler, i likhet med ektepakter, kan ha store økonomiske konsekvenser, spesielt ved et samlivsbrudd. Det er derfor verdt å vurdere om disse avtalene kan lempe på lignende måte. Det finnes ingen alminnelig samboerlov som har tilsvarende bestemmelser som ekteskapsloven. Men Avtaleloven § 36, som også er kjent som formuerettslige lempningsregelen, kan gi oss svar.

Avtaleloven § 36 sier at en avtale kan settes helt eller delvis til side, eller endres, hvis den vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk. Ved vurdering tas det hensyn til flere faktorer, inkludert avtalens innhold, partenes stilling, forholdene ved avtalens inngåelse og senere inntrådte forhold.

En viktig presedens her er dommen fra Høyesterett i 2011 (Rt. 2011 s. 1168), hvor det ble slått fast at avtaleloven § 36 kan brukes på samboeravtaler. Dommen understreker at selv om det er mange likheter mellom samboeravtaler og skifteavtaler mellom ektefeller, er det viktige forskjeller. For eksempel er samboerskap generelt uregulert, i motsetning til ekteskap, noe som kan føre til ulike urimelighetsvurderinger.

Det bør også merkes at avtaleloven § 36 ikke bare gjelder for selve samboeravtalen, men også for oppgjørsavtaler som inngås etter et samlivsbrudd.

Å avgjøre om en avtale er urimelig er en skjønnsmessig vurdering. Urimelighet tolkes som et ganske strengt kriterium, noe som setter en høy terskel for påberopelse. Hensikten er ikke å ta hensyn til moderate urimeligheter, men heller de klareste tilfeller, der det har skjedd en betydelig og ubegrunnet formuesoverføring.

Følgende faktorer kan være relevante når man vurderer urimelighet i en samboeravtale:

  • Samboerens innsats under samlivet
  • Behovet for midler
  • Forholdets varighet
  • Lojalitet
  • Opplysningsplikt
  • Partenes sinnstilstand
  • Partenes forståelse av avtalen
  • Utsettelse av press
  • Styrkeforholdet mellom partene

Disse faktorene må tas i betraktning for å bestemme om avtalen er urimelig eller i strid med god forretningsskikk. Det er verdt å merke seg at selv om det er mulig å lempe på en samboeravtale, krever dette en høy grad av urimelighet. Mindre ulemper eller urettferdigheter vil generelt ikke være nok til å sette en avtale til side.

For å illustrere, en oppgjørsavtale mellom tidligere samboere som innebærer at hver av partene beholder sine eiendeler vil sjeldent vurderes som urimelig, selv om det kan oppstå situasjoner der en av partene føler seg urettferdig behandlet. I slike tilfeller, vil partene generelt sett måtte akseptere avtalen som den er, i henhold til Høyesterettsdommen fra 2011.

På grunn av den høye terskelen for å lempe på samboeravtaler, kan det være en god idé å søke profesjonell rådgivning når du utformer en samboeravtale eller oppgjørsavtale. Dette kan hjelpe til å sikre at avtalen er rettferdig og balansert for begge parter, og redusere risikoen for fremtidige tvister.

Til tross for kompleksiteten i disse problemstillingene, gir avtalelovens § 36 et verktøy for å håndtere urimelighet i samboeravtaler. Selv om det ikke er en enkel løsning, gir det håp om rettferdighet i de mest alvorlige tilfellene av urimelighet.

For å oppsummere, ja, samboeravtaler kan lempes, men det krever en betydelig grad av urimelighet. Det er alltid lurt å søke juridisk rådgivning for å forstå dine rettigheter og plikter fullt ut før du inngår en slik avtale. Og husk, en godt utformet samboeravtale kan spare begge parter for mye stress og ubehag i fremtiden.

Ring oss