Ulike varianter av tvangsakkord og deres begrensninger

Innenfor det komplekse juridiske rammeverket for gjeldsforhandling og konkurs i Norge, er tvangsakkord en essensiell mekanisme som tillater skyldnere og fordringshavere å forhandle om gjeldsoppgjør på en mer regulert måte. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 30 tar for seg variasjonene og begrensningene av tvangsakkord. La oss utforske hva denne bestemmelsen innebærer.

Hva er tvangsakkord og dets varianter?

Tvangsakkord er en metode som gjør det mulig for en skyldner å håndtere gjeldsbyrden ved hjelp av en tvungent fastsatt avtale med fordringshaverne. Konkursloven § 30 beskriver ulike varianter av tvangsakkord:

  1. Betalingsutsettelse (tvungent moratorium)
  2. Prosentvis reduksjon av gjelden (alminnelig tvangsakkord)
  3. Avvikling av skyldnerens formue mot frigjøring fra gjeld (tvungen likvidasjonsakkord)
  4. Kombinasjon av disse ordningene

En viktig begrensning i en alminnelig tvangsakkord er at den må innebære betaling av minst 25% av alminnelige fordringshaveres tilgodehavender.

Minstedekning i tvangsakkord

I en tvungen likvidasjonsakkord er skyldneren forpliktet til å sørge for en minstedekning for alminnelige fordringshavere. Denne minstedekningen skal ikke være lavere enn 25% av fordringshavernes tilgodehavende. Dette er en forsikring om at selv i tilfelle av tvangsakkord, vil fordringshaverne motta en rimelig del av det som skyldnes.

Unntak og spesielle tilfeller

Det er viktig å merke seg at visse unntak og spesielle tilfeller gjelder for tvangsakkord. For eksempel, hvis akkordforslaget er vedtatt av alle stemmeberettigede fordringshavere eller hvis skyldnerens insolvens skyldes hendelser utenfor hans kontroll, kan reglene i annet og tredje ledd ikke være relevante.

Dekning til etterprioriterte fordringer

En tvangsakkord kan også gjelde dekning til etterprioriterte fordringer, men kun når alminnelige fordringshavere allerede er tilsagt full dekning.

Konkursloven § 30 gir en dypere innsikt i tvangsakkordens natur og begrensninger. Det er viktig å forstå hvordan de ulike variantene av tvangsakkord fungerer og hvilke krav som må oppfylles for å sikre en rettferdig gjeldshåndtering for både skyldnere og fordringshavere.

Ring oss