Vilkår for opprettelse av anleggseiendom: En vei til eiendomsutvidelse

I eiendomsutviklingens verden kan det oppstå behov for å opprette nye anleggseiendommer. Prosessen med å etablere slike eiendommer er omfattet av visse vilkår og krav som må oppfylles. La oss dykke dypere inn i disse vilkårene.

For det første, i samsvar med matrikkelloven § 6, er det nødvendig å gjennomføre en oppmålingsforretning for å registrere en ny anleggseiendom i matrikkelen. Videre krever § 10 at det foreligger tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m for opprettelse av anleggseiendom. Siden anleggseiendommer ofte innebærer oppføring av fysiske konstruksjoner, er det vanligvis påkrevd med tillatelse for å bygge disse strukturene (Kartverket, 2012).

Ved opprettelse av en ny anleggseiendom kreves det også dokumentasjon som bekrefter at nødvendig godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven er på plass. Denne dokumentasjonen skal tydelig vise grensene for bygningen eller konstruksjonen som søkes opprettet. Det samme kravet gjelder for eksisterende bygninger eller konstruksjoner som ønskes omgjort til anleggseiendom. Registrering av en slik ikke-eksisterende anleggseiendom i matrikkelen kan kun gjennomføres når vilkårene for igangsetting i henhold til plan- og bygningsloven er oppfylt.

Det er også mulig å opprette anleggseiendommer ved okkupasjon av eierløs grunn, i samsvar med matrikkelloven § 9 første ledd bokstav d. I slike tilfeller må det foreligge en kunngjøring som oppfordrer eventuelle andre potensielle eiere til å melde seg innen en måned. For eksempel kan kommunens vedtak i henhold til plan- og bygningsloven oppfylle dette kravet. I tillegg må den som hevder eierskapet kunne sannsynliggjøre at okkupasjonen ikke krenker tredjeparts eiendomsrett, gjerne ved hjelp av en oppmålingsforretning (Prop.118 L (2010±2011), s. 8).

Disse vilkårene utgjør en viktig del av prosessen for opprettelse av anleggseiendommer. Når de er oppfylt, åpner det seg nye muligheter for utvidelse og utvikling innen eiendomssektoren.

Ring oss