15.000 i bot for å dra på hytta

bot for å dra på hytta

Riksadvokaten skriver i nye retningslinjer om straff for å dra på hytta hvis den ligger i en annen kommune:

For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskriftene om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, jf. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294 og https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-03-15-295, fastsetter riksadvokaten at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.

For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager. Også her må straffeloven § 53 annet ledd iakttas.

Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter må bøtenivået økes. Ved brudd på forbudet mot opphold på fritidseiendommer, vil det kunne oppstå vanskelige avgrensninger hvis det er flere til stede på fritidseiendommen eller hvis ektefeller er til stede sammen. Det bør likevel normalt være tilstrekkelig at forelegget utferdiges til én person i husstanden. Forbudet i § 5 retter seg mot den som “har” fritidseiendom. Dette omfatter den som eier fritidseiendommen, men må sannsynligvis forstås videre enn dette, slik at forbudet retter seg mot enhver som har tilgang til en fritidseiendom. For å unngå unødig tolkningstvil bør forelegg normalt rette seg mot en som helt eller delvis eier fritidseiendommen.

Ring oss