§ 5-2 – varsel

Hva er et § 5-2 varsel? I tvisteloven § 5-2 heter det: § 5-2.Varsel om krav og grunnlag for kravet (1) Før sak reises, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget. (2) Den som mottar varslet, skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Bestrides kravet helt eller delvis, skal…

Continue reading »

Hvilken tingrett hører saken min under?

Hovedregelen er at en sak går der saksøkte bor. Det er flere unntak til denne regelen både i tvisteloven men også i særlovgivningen. I tvisteloven finner du reglene i § 4-3 til § 4-8:   II Stedlig domsmyndighet (verneting) § 4-3.Internasjonalt verneting (1) Tvister i internasjonale forhold kan bare anlegges for norske domstoler når saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge. (2) Dersom verneting ikke kan påvises etter §§ 4-4 og 4-5, men saken likevel er undergitt norsk domsmyndighet, kan søksmål anlegges ved Oslo tingrett. Hvis…

Continue reading »

Ny advokat hos oss i Advokatfirmaet Wulff

Etter sommerferien begynner advokat Tarjei Magnus Hugaas hos Advokatfirmaet Wulff. Fra og med 18. august er også advokat Hugaas tilgengelig for henvendelser. Advokat Tarje Hugaas kommer fra stilling som fast advokat hos Advokathuset Trondheim DA hvor han har jobbet med flere sakstyper som strafferett, barnerett, arverett, eiendomsrett mm. Ønsker du å sette opp møte med advokat Hugaas? ring oss på 751 75 800.

Continue reading »

Hva kan jeg fortelle til sekretæren?

Vi opplever at mange er usikre på hva de kan eller bør si til vår sekretær. Det som er viktig for deg som klient å vite er at sekretæren har like streng taushetsplikt som advokaten. Sekretæren leser gjennom all utgående post og sikrer at det er minimalt med stavefeil eller andre feil. Sekretæren kopierer opp bilag, scanner innkommende post og sender kopi ut til klientene. Sekretærene setter opp møter og tar imot telefoner som kan ha relevans for din sak. Du kan gå ut fra…

Continue reading »

Hva skal jeg ta med meg i møtet med advokaten?

Hva du tar med deg når du skal i møte med en av våre advokater varierer selvfølgelig etter hvilken sak du har. Likevel er det i de fleste saker slik at du bør ta med deg Alt av brev/korrespondanse som du har i anledning saken. Har du mottatt brev fra en advokat eller fra motparten. Kanskje fra en offentlig instans. Ta det med deg. I saker med mye historie synes mange advokater det er behjelpelig om du selv har skrevet noen notater i saken. Dersom…

Continue reading »

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er en nettside laget av Advokatforeningen hvor du kan søke blant Advokatforeningens medlemmer. Her kan du finne Advokatfirmaet Wulff sin oppføring   Advokatforeningen skriver selv om advokatenhjelperdeg.no «Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.»

Continue reading »

Hva sier ferieloven?

Ja, det finnes en egen lov om ferie, eller Ferieloven som den også kalles. Den mest brukte bestemmelsen og den de fleste leter er hovedregelen om hvor mange feriedager man har rett til i vanlig fall. Første ledd i § 5 lyder: (1) (Den alminnelige feriefritid) Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og…

Continue reading »

Advokatfullmektig June Maria De Badts i Frostating lagmannsrett

I dag, 20.06.2014, fører advokatfullmektig De Badts sak for Frostating Lagmannsrett. Som advokatfullmektig må det søkes om rett til å prosedere for lagmannsretten. De Badts fikk sin søknad innvilget og fører sin første sak for Frostating Lagmannsrett i dag. Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 19 dommere, administrasjonssjef og 11 saksbehandlere. Domstolen har sitt hovedsete i Trondheim. Gå til Frostating lagmannsretts hjemmeside her…

Continue reading »

Advokat Tarjei Hugaas

Fra og med 18. august 2014 jobber advokat Tarjei Hugaas sammen med oss. Hugaas kommer fra Advokathuset Trondheim hvor han har jobbet frem til sommeren 2014. Mer informasjon kommer på våre nettsider snart. Du kan allerede nå avtale tid med advokat Hugaas ved å ringe til oss på 751 75 800.

Continue reading »

Fast bistandsadvokat

Advokat Christian Wulff Hansen er fast bistandsadvokat for Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Det vil si at advokat Wulff Hansen blir oppnevnt som bistandsadvokat for de fornærmede som etter loven har krav på dette hvis fornærmede selv ikke har valgt en annen advokat. Som bistandsadvokat hjelper vi personer som har vært utsatt for vold, overgrep eller andre straffbare handlinger mot sin person. Advokat Wulff Hansen er bistansdsadvokat både for voksne og for barn. Ofte vet fornærmede ikke at han eller hun har bistandsadvokat. Dette gjelder…

Continue reading »