Lov om bustøtte (bustøttelova)

I loven om bostøtte finner du bestemmelser om hva som skal til for å få bostøtte (vilkårene), hvilke bosteder man kan få støtte til med mer. Så hvem kan få bostøtte? svaret finner du i bostøtteloven § 3: § 3.Vilkår for rett til bustøtte Rett til bustøtte har søkjarar som a) er over 18 år eller har eigne barn som bur i bustaden, b) svarar for buutgifter i ein bustad som fyller vilkåra i § 5, og c) sjølve bur i bustaden.   Her kan…

Continue reading »

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) av 2014

De fleste har hørt om konfliktrådet, men mange vet ikke hva konfliktrådet jobber med eller hvilke oppgaver konfliktrådet har. Det er i konfliktrådsloven av 2014 i § 1 definert hvilke formål og oppgaver konfliktrådet har:   § 1.Konfliktrådets formål og oppgaver Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt…

Continue reading »

Lov om dyrevelferd / Dyrevelferdsloven

Det er mange lover som regulerer behandlingen av dyr. Det finnes en egen hundelov og det er bestemmelse rundt om i lovverket som regulerer alt fra smittsomme sykdommer på bier (nå opphevet) til de fleste landbruksforhold. Dyrevelferdsloven fatter vidt og Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr. (§ 2) Noen av lovens hovedpunkter er: Enhver som påtreffer et…

Continue reading »

Gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven, eller Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 1992 inneholder bestemmelser om hvordan personer med alvorlige gjeldsproblemer kan gå frem til å få kontroll over sin økonomi. Det er en lov som tilrettelegger og gir mulighet (frivillig) eller som regulerer når gjeldsordning stadfestes av tingretten (tvungen.) I dette korte innlegget vil jeg bare vise til § 1-3 som sier noe om hva som er de økonomiske vilkårene for gjeldsordning etter denne loven:   § 1-3.Økonomisk vilkår Skyldnere som er varig ute av stand…

Continue reading »

Kontradiksjon

Det snakkes mye om kontradiksjon når du kommer i kontakt med domstolene. Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp om at du skal få komme med din side av saken før det tas en avgjørelse. Dette er iktig for at din rettssikkerhet skal være ivaretatt. Alternativet er prosesser der bare en side får lagt frem saken og den andre parten blir dømt uten å få si noe eller føre noen bevis for sin side. Vi har i Norge (som i mange andre land) inkorporert den europeiske menneskerettskonvensjonen…

Continue reading »

Besøksforbud

Bestemmelsen om besøksforbud finner du i straffeprosessloven § 222a:   § 222 a. Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil a) begå en straffbar handling overfor en annen person, b) forfølge en annen person, eller c) på annet vis krenke en annens fred. Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende. Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot,…

Continue reading »

Oppsigelse i prøvetid

Dersom en arbeidsgiver skal si opp en ansatt som er i prøvetiden sin hos bedriften gjelder det egne bestemmelser. Bestemmelsene kommer i tillegg til de vanlige bestemmelsene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven §   § 15-6. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid (1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. (2) Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7. (3)…

Continue reading »

Pliktdelsarv: Barnas rett til arv

Bestemmelsen om pliktdelsarv slik den lyder i dag (2014) finner du i arveloven § 29:   § 29. To tredjepartar av formuen til arvelataren er pliktdelsarv for livsarvingane. Men pliktdelsarven er aldri større enn 1.000.000 kroner til kvart av barna til arvelataren eller til kvart barns linje, likevel såleis at grensa for ein fjernare livsarving er minst 200.000 kroner til kvar einskild. Arvelataren kan ikkje i testament rå over pliktdelsarv med mindre det er særleg heimel for det.     Ordlyen i bestemmelsen er forøvrig…

Continue reading »

Hva koster det å begjære noen konkurs?

Både når selskapet selv begjærer seg konkurs (oppbud) og når en ansatt begjærer selskapet konkurs er det ikke gebyr. Gebyr i konkurssaker Ved konkursbegjæring – sikkerhet for omkostninger, kr. 43 000,- Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., 3 x rettsgebyr,         kr 2 580,- Konkursbo som avsluttes med utlodning, 25 x rettsgebyr, kr. 21 500,- Konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, 12,5 x rettsgebyr, kr. 10 750,- Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens…

Continue reading »

Hva er retorsjon?

Retorsjon er et begrep du kan møte på i forbindelse med legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Begrepet betegner når handlingen allerede er gjengjeld. Hvis du blir fiket til på byen og du selv reagerer med å fike tilbake så  kan den første ørefiken lates straffri fordi du har gjengeldt handlingen. Som regel krever gjengjeldelsen en viss gjevnbyrdighet for at man skal komme ut i null.   § 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller…

Continue reading »