Ulovlig å ta andre opp på lyd eller video

Det er straffbart å ta opp andre sine samtaler på lyd eller video uten at disse vet om det eller har samtykket. Dette fremkommer av straffeloven § 145a:   § 145 a.Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som 1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller 2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av…

Continue reading »