Har du fått innkallelse til soning?

I utgangspunktet må du møte opp til fastsatt tid og sted, men det er mulig å søke om utsettelse av fullbyrding av straffen. Straffeprosessloven § 459 sier følgende: Fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig. Ellers kan fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff1 utsettes når vektige grunner tilsier det. Utsettelse etter annet ledd kan gjøres betinget av sikkerhetsstillelse. Det kan også settes andre vilkår. Kriminalomsorgen treffer vedtak etter bestemmelsene her. Forvaltningsloven gjelder med…

Continue reading »

Starte egen bedrift?

Her er noen lovverk som kan hjelpe deg på vei: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven] Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)  

Continue reading »

Hva skjer hvis arbeidsplassen min går konkurs mens jeg er sykemeldt?

Sykepenger i arbeidsgiverperioden antas å måtte sidestilles med lønn i relasjon til lønnsgarantiloven og prioritetsloven. En arbeidstaker som ikke får utbetalt sykepenger av arbeidsgiveren på grunn av manglende betalingsevne, kan derfor velge om han vil kreve dekning etter folketrygdloven § 8-22 eller fra lønnsgarantiordningen. Folketrygdloven § 8-22 sier at dersom en arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, skal trygden utbetale sykepengene. Vanligvis blir det i slike tilfeller utbetalt sykepenger fra lønnsgarantiordningen, idet det er denne som ellers utbetaler…

Continue reading »

Husstandfellesskapsloven

Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører [husstandsfellesskapsloven] er fra 1991 og regulerer rett til å overta bolig i skifte etter ugift samliv (oppgjør etter samboerforhold tar slutt.) Loven regulerer også rett til å overta bolig dersom den ene av husstandsmedlemmene dør (§ 2.) «Sterke grunner» og «Særlige grunner» vil oftest i praksis være omsorgen for barn. Det er også andre mulige grunner, som f.eks. at huset er tilpasset en som er handicapet med rampe, heis osv.   Husstandfellesskapsloven § 3 Dersom…

Continue reading »

Eiendommen er solgt som den er etter avhendingsloven

De fleste salg av eiendom har en klausul som sier at eiendommen er «solgt som den er» etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l. Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. I de fleste tilfellene har både…

Continue reading »

Prosessvarsel

Før du går til sak mot noen skal du i de fleste tilfeller sende et prosessvarsel. Det vil som regel si et brev til motparten eller motpartens advokat hvor man opplyser om at man vil gå til sak og hva man vil kreve. I noen saker, som f.eks. saker etter barneloven om fast bosted, samvær og foreldreansvar, er det ikke nødvendig å sende prosessvarsel i de fleste tilfeller. Dette fordi slike saker krever gyldig meklingsattest og da vet motparten gjennom runden(e) på familievernkontoret hva tvisten…

Continue reading »

Du velger den advokaten du vil ha

Det har blitt mer og mer vanlig at klienter har forsikringer enten tegnet privat eller gjennom sitt arbeid som dekker advokathjelp. HELP er kanskje den mest vanlige. Noen tror de må velge advokater fra HELP eller sitt forsikringsselskap for at kostnadene skal dekkes. Dette er ikke riktig. Du kan velge akkurat den advokaten du vil ha selv. Vi opplever ofte å bli spurt om nettopp dette. Du velger selv om du får den advokaten du ønsker til å kontakte HELP/forsikringsselskapet for deg eller om du…

Continue reading »

Ektepakter

Når man gjennomgår et samlivsbrudd må man ofte forholde seg til begreper som tidligere ikke har vært så viktige. Sameie, felleseie, eneie, særeie, skjevdeling, ektepakt mm. Grovt skissert kan man si det slik: Hvis dere har vært gift og skal skille dere så er det ekteskapslovens regler som gjelder og da er utgangspunktet at alt dere har er felleseie. Man kan kreve på visse vilkår å holde noen ting utenfor felleseiet gjennom skjevdelingskrav. Dersom man har ektepakt så er det man der har listet opp…

Continue reading »

Trygderetten

Trygderetten beskriver på sine hjemmesider sin virksomhet:   Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom NAV Klageinstans, men HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart. Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger, som enten er administrert av Statens pensjonskasse, av livsforsikringsselskaper, eller av kommunale pensjonskasser. Trygderetten behandler ikke vedtak som er truffet av…

Continue reading »

Er det lov å binde hunden utenfor butikken?

Man ser det ofte. En hun står bundet i en stolpe utenfor en butikk. Som oftest rolige fine hunder som ser på deg når du går inn og ut. Noen ser ut til ikke å ha gjort annet, mens andre ser utilpasse ut. Men er det lov? Hundeloven §5. Forbud mot å gå fra bundet hund Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

Continue reading »