Oppsagt fra jobben?

Visste du at du har krav på fri rettshjelp (gratis advokat – mulig egenandel på kr. 995) dersom du er sagt opp fra jobben og du ønsker å bestride oppsigelsen eller kreve erstatning? Det følger av rettshjelploven § 11 at slike saker dekkes av rettshjelpordningen.

Continue reading »

Kan du representere deg selv i en rettssak?

Ja, det er ikke noe krav at du skal ha advokat til å føre din sak for deg. Du kan velge å møte selv. Det er likevel få som velger å prosedere sine egne saker. Selv om du nok kan faktum best av alle, vil mange ha vanskeligheter med å følge prosessreglene. Erfaringsmessig så er det få selvprosederende som forstår forskjellen i innhold i innledningsforedrag og prosedyre. Mange har problemer med hvordan stille spørsmål uten å være ledende. Det er også viktig i de fleste…

Continue reading »

Fremtidsfullmakt

Den nye vergemålsloven gir adgang til å opprette fremtidsfullmakter. En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning, og er et alternativ til vergemål. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv utpeke hvem som skal bistå deg med økonomiske og private forhold når du selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser. Definisjonen på hva en fremtidsfullmakt er fremgår av vergemålsloven § 78: § 78 Definisjon «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av…

Continue reading »

Oppreisningserstatning – Hjemmel og fremming av krav

Det følger av straffeprosessloven § 428 at fornærmede kan fremme sitt oppreisningskrav i forbindelse med en offentlig straffesak. Straffeprosessloven § 428 Den som har et sivilt krav som nevnt i § 3, kan selv fremme dette i forbindelse med offentlig sak, såfremt hovedforhandling blir holdt. Er det oppnevnt bistandsadvokat, skal kravet alltid fremmes etter bestemmelsen her. Fornærmede med bistandsadvokat kan fremme kravet etter denne bestemmelsen også i saker som pådømmes etter § 248. Når fornærmede selv fremmer sitt krav får reglene i § 404 tilsvarende…

Continue reading »

Kalkulator for forsinkelsesrenten

Utregning av forsinkelsesrente kan være komplisert og tidkrevende. Forsinkelsesrentekalkulatoren på regjeringens nettsider gjør jobben for deg. Med denne kalkulatoren for forsinkelsesrenter kan du lett regne ut ditt forsinkelsesrentekrav selv om satsen på forsinkelsesrentene har endret seg i den aktuelle tidsperioden. Klikk på linken under for kalkulatoren: FORSINKELSESRENTEKALKULATOR

Continue reading »