Etiske prinsipper dommere skal følge

Det finnes etiske regler som dommere skal følge. Disse finner du her: Etiske prinsipper for dommeratferd  Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet. Ønsker du å klage på en dommers fremferd finner du informasjon om hvordan du går frem her: Klage på dommer for Tilsynsutvalget Klagefristen er 3 mnd etter forholdet fant sted. Skjema finner du her: Klageskjema Adressen du sender skjemaet er: Tilsynsutvalget for dommere Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim

Continue reading »

Kan jeg bestemme at arv jeg etterlater meg skal være mottakers særeie?

Ja, du kan bestemme at arv du etterlater deg skal være mottakers særeie. Det følger av arveloven § 31 at du kan bestemme dette. Dette er selvfølgelig veldig praktisk i mange tilfeller. Foreldre ser at barnets forhold er ustabilt eller av andre grunner nok ikke er varig og velger å bestemme at familiehytta skal holdes utenfor en eventuell deling dersom det skulle bli et samlivsbrudd.   Arveloven § 31.  Arvelataren kan i testament fastsetje at også pliktdelsarv etter han skal være særeige for arvingen.

Continue reading »

Avkall på arv

Tenker du å gi avkall på eller avslå arv? Det kan være mange grunner til at man velger å ikke motta arv. Det kan for eksempel være at man ikke ønsker at familiehytta skal forsvinne som følge av at mottaker er nedsyltet i gjeld. Det følger av arveloven § 74 at man kan avslå arv som er falt. Avslaget kan da gjelde hele arven eller bare deler av den. Man kan for eksempel ta imot penger, men avslå familiehytten av grunner som nevnt over. §…

Continue reading »

Hva gjør et verneombud?

Verneombud er et begrep man ofte møter på større arbeidsplasser. Hva verneombudets oppgaver er fremgår av arbeidsmiljøloven § 6-2   Arbeidsmiljøloven § 6-2. Verneombudets oppgaver (1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. (2) Verneombudet skal særlig påse: a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter…

Continue reading »

Forsvarlighetskravet i barnevernloven

Etter barnevernloven § 1-4 skal «tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.» Kravet til forsvarlige tjenester er en rettslig standard og må ses opp mot gjeldende praksis og retningslinjer. Hvis barneverntjenesten har handlet i strid med retningslinjer i rundskriv vil dette være et sterkt argument for at de har handlet uforsvarlig. I forarbeidene til bestemmelsen skrives det følgende merknad til bestemmelsen: «Bestemmelsen lovfester barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak og omfatter både det kommunale og det statlige barnevernet. Kravet om…

Continue reading »

Hva er formålet med Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)?

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) sitt formål er nedfelt i lovens første bestemmelse, § 1-1: Arbeidsmiljøloven § 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i…

Continue reading »

Hvilke tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven?

Hvilke tiltak som omfattes av Plan- og bygningslovens byggesaksbestemmelser fremkommer av lovens § 20-1:   Plan- og Bygningsloven § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov: a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a c) fasadeendring d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a e) riving av tiltak som nevnt…

Continue reading »

Innløsning av festetomt – hva skjer hvis jeg ikke innløser tomten?

Tomtefesteloven §  33 omhandler dette og lyder:  Når festetida er ute for festetomt til bustadhus eller fritidshus,​ og tomta ikkje blir innløyst etter § 32, lauper festet vidare på same vilkår som før, likevel slik at bortfestaren kan krevje regulering etter § 15 fjerde ledd. For feste som er lenga etter fyrste punktum, gjeld § 7 fyrste ledd om festetid. Tomtefesteloven § 7 regulerer at avtaler som er forlenget etter § 33 gjelder til festet blir sagt opp​ av festeren eller til tomten blir innløst.​

Continue reading »

Kan en samboeravtale lempes?

Både skifteavtale og ektepakt kan med hjemmel i ekteskapsloven settes helt eller delvis ute av kraft hvis den vil virke urimelig overfor en av partene. Gjelder samme prinsipp om lemping ved urimelighet for samboeravtaler? Ved inngåelse av samboerkontrakt kan man i likhet med ektepakter stå overfor en situasjon der man ikke har oversikt over hvilke store økonomiske konsekvenser kontrakten vil få ved et samlivsbrudd. Det finnes imidlertid ingen alminnelig samboerlov som har tilsvarende bestemmelser som ekteskapsloven. En samboeravtale om det økonomiske forholdet er en formuerettslig avtale…

Continue reading »