Avkortning i arv

Hvis en livsarving har mottatt en betydelig gave og de øvrige livsarvingene ikke har mottatt tilsvarende verdier kan arvelater bestemme at verdien skal avkortes i arven: § 38.​Har arvelataren gitt ein livsarving​ ei monaleg gåve utan at dei andre livsarvingane har fått tilsvarande verdiar, skal gåva avkortast i arven til mottakaren som forskot dersom arvelataren har fastsett det eller det blir godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med føresetnadene til arvelataren. Det som her er fastsett om gåver, gjeld på same måte for forsikring og…

Continue reading »

Erstatning etter frifinnelse

Oslo tingrett har tilkjent frifunnet mann den høyeste erstatningen som så langt er tilkjent noen etter en norsk frifinnelse. Mannen var tiltalt i Yara-saken og ble tilkjent kr 35 millioner i erstatning fra staten, blant annet for tapt lønn, bonus og pensjon. Mannen fikk ikke fullt medhold for sitt krav, men er tilkjent en betydelig sum. Du kan lese mer om denne saken på Rett24 sine nettsider.

Continue reading »

Samlivsbrudd mellom samboere – Den økonomiske fordelingen.

Som utgangspunkt endrer ikke et samboerskap det økonomiske forholdet mellom partene. Det innebærer at hver av samboerne får beholde det de eier. Hvis samboerne eier noe sammen så må dette enten selges eller overtas av en av ektefellene, da forsatt sameie som oftest ikke er praktisk etter et samlivsbrudd. Hver av partene har rett til å kreve sameiet oppløst etter sameieloven § 15. Oppløsning av sameie etter denne bestemmelsen innebærer tvangssalg og som regel vil salgkostnadene bli mindre dersom partene selv engasjerer megler. Ved samlivsbrudd…

Continue reading »

Når kan jeg få hjelp av namsmannen til å inndrive et pengekrav?

For å kunne få bistand av namsmannen må du ha et tvangsgrunnlag og dette må være tvangskraftig. Tvangsfullbyrdelsesloven skiller mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag. De alminnelige tvangsgrunnlagene er nedfelt i § 4-1 og er i hovedsak dommer og kjennelser. Hvis du ikke har dom eller kjennelse som grunnlag for kravet ditt må det foreligge et særlig tvangsgrunnlag. Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 inneholder bestemmelser om særlig tvangsgrunnlag for pengekrav: § 7-1.InnledningDen som har et pengekrav mot en annen kan begjære utlegg for kravet når det foreligger tvangskraftig…

Continue reading »

Kan jeg velge den advokaten jeg selv vil ha?

Det er et grunnleggende prinsipp i Norsk rett at man kan velge den advokaten man selv vil ha. Man er aldri tvunget til å benytte den advokaten som oppnevnes, uansett om det er politiet, tingrett eller forsikringsselskap som oppnevner advokaten. Du har alltid rett til å velge advokaten din selv på alle stadier av saken. Det man skal være klar over at det i noen tilfeller kan være dyrere å velge en annen advokat. Dette gjelder spesielt når man velger en advokat som holder til…

Continue reading »

Når må en virksomhet ha verneombud?

Det korte svaret er når det er 10 arbeidstakere eller mer. Arbeidsmiljøloven § 6-1. Plikt til å velge verneombud (1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret…

Continue reading »

Likedeling og skjevdeling av verdistigning i ekteskap.

Utgangspunktet ved endt ekteskap er at ektefellenes midler skal likedeles etter § 58. Etter ekteskapsloven § 59 kan verdien av midler som klart kan føres tilbake til før ekteskapet skjevdeles. Hvis den ene ektefellen eide en bolig da ekteskapet ble inngått oppstår spørsmålet om hvordan verdistigningen på denne boligen skal deles. Svaret på dette spørsmålet avhenger av flere forhold. Hvis boligen var belånt vil det ikke være et skjevdelingskrav, da boligen ikke utgjorde en nettoverdi ved inngåelsen av ekteskapet. Hvis boligen var delvis belånt kan…

Continue reading »

Hvilket vern har arbeidstaker mot gjengeldelse ved varsling?

Arbeidsmiljøloven har lagt til en bestemmelse med ikrafttredelse 1. juli 2017 hvor det fremgår at gjengjeldelse mot varsler er forbudt. Arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet…

Continue reading »