Når er det straffbart å gi uriktig forklaring

Det følger av straffeloven § 221 til hvem det er straffbart å gi uriktig forklaring og at straffen er bot eller fengsel opp til 2 år. Straffeloven § 221. Uriktig forklaring Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til a)retten, b)notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12, c)offentlig myndighet under forklaringsplikt, d)offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis, e)EFTA-domstolen, eller f)Den internasjonale straffedomstolen. Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse…

Continue reading »

Sakskostnader

Det fremkommer av tvisteloven § 20-2 at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Saken regnes som vunnet dersom parten har fått medhold i det vesentlige. Motparten kan fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig. Her gjør retten en vurdering og legger da vekt på: a)om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble bevismessig avklart etter saksanlegget,​3 b)om den vinnende part kan bebreides at det…

Continue reading »

Arbeidstid for barn / personer under 18 år

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som regulerer særskilt arbeidstiden til personer under 18 år og egne regler for barn under 15 år. Bestemmelsen som regulerer arbeidstiden for barn under 18 år finner du i arbeidsmiljøloven § 11-2: Arbeidsmiljøloven § 11-2. Arbeidstid (1) Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen. (2) For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige: a)2 timer i døgnet på dager med undervisning og…

Continue reading »

Må en anmeldelse til politiet være skriftlig?

Det er ikke et krav etter straffeprosessloven av anmeldelse til politiet inngis skriftlig: § 223.Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet.​ Er anmeldelsen muntlig, skal mottakeren skrive den ned, datere den og om mulig få anmelderens underskrift.Anmeldelse kan også skje til påtalemyndigheten.​ Når politiet mottar anmeldelse kan skal den registreres og fordeles til en førstebetjent eller politijurist. Der blir det vurdert om saken skal sendes videre til etterforskning eller henlegges uten etterforskning. Henleggelse av anmeldte saker er en påtaleavgjørelse. Trykk her for å lese hva du…

Continue reading »

Forbud mot pelsdyrhold

I statsråd den 21.06.2019 ble det vedtatt ny lov som forbyr hold av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.  Overgangsordningen gir eksisterende pelsprodusenter lov til å drive frem til 1. februar 2025 Departementet kan gi forskrift om økonomisk kompensasjon og om tilskudd til omstilling til oppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 Forarbeidene til den nye loven finner du her.

Continue reading »

Ny arvelov med endring i reglene om pliktdel

Stortinget har vedtatt ny arvelov som ikke er trådt i kraft. Reglene om at livsarvinger er endret fra 1 000 000 til hvert barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp til hvert barn. Tidligere var det en særbestemmelse om at grensen skulle settes til 200 000 for barnebarn. Denne regelen er nå fjernet. I store trekk innebærer endringen økte begrensninger i hvilke midler som kan testamenteres bort.

Continue reading »

Ny sats for forsinkelsesrenter fra 1. juli 2019

Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019. Standardkompensasjonen for inndrivning er også økt fra 290 kroner til 300 kroner. Vedtaket har sin hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum. Hjemmel for standardkompensasjon finner du her: § 3a

Continue reading »

Fornærmedes rett til fri rettshjelp ved vurdering av anmeldelse

Lov om fri rettshjelp § 11 første ledd nr. 6 hjemler fornærmedes rett til bistandsadvokat for vurdering av anmeldelse: Søknad om fritt rettsråd kan innvilges uten behovsprøving i følgende tilfeller: 6 : til den som har vært utsatt for handling som nevnt i straffeprosessloven​ § 107 a første ledd bokstav a eller b, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse. Retten til fri rettshjelp gis bare for saker der fornærmede vil ha rett på bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107 første ledd bokstav a eller b.…

Continue reading »

Tinglysing av veirett

Lov om tinglysing regulerer hva som kan tinglyses. Kapittel 3 i loven gjelder tinglysing til fast eiendom: § 12.Såfremt ikke annet er bestemt ved lov,​ kan et dokument bare registreres i grunnboken​ når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom En veirett kan tinglyses. Når veiretten tinglyses blir det ført i grunnboken til eiendommen. Rettigheten følger eiendommen ikke eieren. Det vil si at hvis eiendommen blir solgt utgjør veiretten en heftelse på…

Continue reading »