Gjerdeplikt

Gjerdelovens hovedregel er at man har rett til å sette opp gjerde på grenselinjen, og kostnadene til dette dekkes selv. Gjerdeloven § 7 hjemler imidlertid gjerdeplikt for naboen. Etter gjerdeloven § 8 skal utgiftene ved gjerdeplikt deles mellom naboene: § 7.Der grannegjerde er til nytte for eigedomane kvar for seg, kan granne krevje gjerdehald av granne,​ så framt det er klårt at samanlagt for båe eigedomane er nytta av gjerdehaldet større enn kostnaden.Gjerde som er der frå før, må ikkje leggjast ned utan vedlikehaldskostnaden er større…

Continue reading »

Hva er kontradiksjon?

Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp i norsk rett og betyr at domstolen ikke skal bygge på et grunnlag som partene ikke har fått mulighet til å forklare seg om eller føre bevis rundt. Kontradiksjonsprinsippet er veldig praktisk og drøftes i mange prosesser. Det er nedfelt i tvisteloven § 11-1 (3) og er også sentral i EMK artikkel 6 om rettferdig rettegang. Det kan være at noen ønsker å legge frem et skriv under en hovedforhandling og at skrivet medfører et behov for å føre et…

Continue reading »

Er testament og ektepakt noe unge bør tenke på?

Mange tenker at testament og ektepakt er noe for eldre mennesker. Særlig hvis man er gift eller samboere med felles barn er det raskt å tenke at man er greit nok sikret gjennom retten til å sitte i uskifte. Problemet er imidlertid at uskifte ikke er en god løsning for unge mennesker. Den som sitter i uskifte kan ikke gifte seg på ny og kan ikke gi bort store gaver eller fast eiendom. Alt som gjenlevende senere erverver går inn i uskifteboet. Dette innebærer at…

Continue reading »

Skyldnerens opplysningsplikt ved konkursbehandling

Det er som regel ikke vanskelig å få skyldneren til å møte hos bostyrer for å fortelle om driften til selskapet. Det er likevel greit å vite at skyldneren ikke selv kan velge om han bidrar eller ikke. Han har en plikt til å gi informasjon som hjelper bostyreren å få oversikt over og behandle relevante tema i konkursboet. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 101. Skyldnerens plikt til å skaffe opplysninger m v. Etter at det er avsagt kjennelse om åpning av konkurs,…

Continue reading »

Eiendom du har solgt selv

Har du kjøpt en eiendom og banken sier at du må ha hjelp fra advokat eller megler for at oppgjøret skal tas? Dette skyldes som regel at advokaten har en forsikring som er god å ha når det er store pengesummer som skal flyttes på. Marita Pedersen hos oss bistår kjøpere og selgere med eiendomsoppgjør når de har funnet hverandre uten bruk av megler. Ta kontakt for oppgjørshjelp nå: 751 75 800

Continue reading »

Nabovarsel

Nabovarsel er varsel til naboene om at det planlegges og iverksette tiltak. Naboene blir da gitt anledning til å gjøre innvendinger hvis de mener tiltaket vil være til skade eller ulempe for deres eiendom. Bestemmelser om nabovarsel finnes i naboloven og plan- og bygningsloven. Naboloven § 6: Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt.​1Er det ikkje råd å finna den som…

Continue reading »

Når skal en dom fullbyrdes?

En dom skal fullbyrdes med en gang den er rettskraftig. Dette fremkommer av § 452, med det unntak at dersom annet er bestemt, så skal den ikke det. I praksis er det slik at det er domskontoret hos politiet som sender den rettskraftige dommen over til kriminalomsorgen som da innkaller til f.eks fengselssoning. Dessverre kan en oppleve at dommer som er rettskraftige blir liggende lenge på domskontoret hos politiet før de oversendes kriminalomsorgen. For den det gjelder kan dette føles som en soningskø, mens det…

Continue reading »

Gravferdstønad

Hva er gravferdstønad og hvem kan få gravferdstønad? Lov om folketrygd (folketrygdloven) har i kapittel 7 bestemmelser om stønad ved gravferd. Folketrygdloven § 7-2. Gravferdsstønad Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. For øvrig settes stønaden ned etter følgende regler: a)Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden…

Continue reading »

Maksimalsatser for for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader

Det følger av Forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) kapittel 2 hva som er den maksimale erstatningsplikten for utenrettslige inndrivingskostnader. § 2-2. Maksimalsatser for enkle saker Maksimale beløpssatser for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader er for det enkelte krav: for krav t.o.m. kr2 5000,5ganger inkassosatsenfor krav t.o.m. kr10 0001ganger inkassosatsenfor krav t.o.m. kr50 0002ganger inkassosatsenfor krav t.o.m. kr250 0004ganger inkassosatsenfor krav over kr250 0008ganger inkassosatsen Dersom hele eller mer enn halvparten av et krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene…

Continue reading »

Når anses et tyveri for grovt?

Bestemmelsen om grovt tyveri er nedfelt i straffeloven § 322 og supplerer § 321 som omhandler grunnvilkårene for når man anser handlingen å være et tyveri. Som man kan se i bestemmelsen er det ikke bare verdien på det som blir stjålet som har betydning, men også om gjerningspersonen har gjort innbrudd har opptrådt profesjonelt eller om handlingen er særlig farlig eller samfunnsskadelig. Straffeloven § 322.Grovt tyveri Grovt tyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt skal…

Continue reading »