Tillitsmann ved beslagsforbud

Det følger av dekningsloven § 3-4 at dersom du har opprettet beslagsforbud i medhold av dekninsgloven §§ 3-1 og 3-2, skal du oppnevne en bank, en advokat eller etter nærmere regler statsforvalteren som tillitsmann. Har du ikke oppnevnt noen tillitsmann, skal Stiftelsestilsynet​ foreta oppnevnelsen etter anmodning av erververen. Tillitsmannen skal forvalte de beslagsfrie penger og verdipapirer som er overlevert til ham, og føre tilsyn med de beslagsfrie eiendeler i erververens besittelse. Tillitsmannen skal herunder vareta erververens tarv, men samtidig se til at erververen ikke ved hjelp av beslagsforbudet søker…

Continue reading »

Har du barn med mye gjeld?

I testament har du mulighet til å lage et privat beslagsforbud som sikrer at ditt barns kreditorer ikke kan søke dekning i eventuell eiendom og løsøre du etterlater deg, jf. dekningsloven §§ 3-1 og 3-2. Man kan lage beslagsforbud for både eldre og fremtidig gjeld, men det medfølger noen begrensninger for arvingens råderett over arven dersom beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld. Testamentet må oppfylle formkravene angitt i arveloven for å være gyldig. Beslagsforbudet må sikres ved at det oppnås rettsvern for dette før…

Continue reading »

Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen avunntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisendehar oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise. Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomførekarantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell…

Continue reading »