Arbeidsbelastning utover den ordinære arbeidstiden – hva er det, og hvilke rettigheter har du?

Arbeid som utføres utover de lovfestede grensene for vanlig arbeidstid kalles overtidsarbeid. Som arbeidstaker har du rett til ekstra betaling for overtidsarbeid. I denne artikkelen vil vi utforske reglene i arbeidsmiljøloven som gjelder for overtidsarbeid.

Den avtalte arbeidstiden er utgangspunktet for en arbeidstakers arbeidstid. For at arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid må det være et spesielt og tidsavgrenset behov for det, i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Overtidsarbeid skal derfor ikke være en fast praksis.

Før vi går videre og definerer overtidsarbeid, er det viktig å forstå to begrep: avtalt arbeidstid og alminnelig arbeidstid: Avtalt arbeidstid er den arbeidstiden som er fastsatt i den ansattes arbeidsavtale, i henhold til § 14-6 første ledd bokstav j. Arbeidstiden refererer til tiden en arbeidstaker er tilgjengelig for arbeidsgiveren, slik som angitt i § 10-1. Enkelt sagt, det er den tiden du skal være til stede på jobben. Alminnelig arbeidstid er arbeid som utføres innenfor grensene fastsatt i § 10-4. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av en uke.

Når arbeidstiden overskrider grensene for alminnelig arbeidstid, regnes den ekstra tiden som overtidsarbeid, i henhold til § 10-6 andre ledd. Med andre ord, dersom du arbeider mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, eller mer enn 40 timer i løpet av en uke, regnes dette som overtidsarbeid.

Dersom en arbeidstaker jobber mer enn den avtalte arbeidstiden, men innenfor grensene for alminnelig arbeidstid, kalles det ikke overtidsarbeid, men heller merarbeid. La oss ta et eksempel: En arbeidstaker med en avtalt 8-timers arbeidsdag jobber en dag i 8,5 timer. Den ekstra halvtimen anses ikke som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven, men som merarbeid. For de som har fleksitid, vil merarbeidet gi mulighet for opptjening av ekstra tid som kan tas ut senere.

Når det gjelder overtidsarbeid, skal arbeidstakeren motta høyere lønn enn den vanlige timelønnen. Det skal betales en tilleggsbetaling som utgjør minst 40 %, i henhold til § 10-6 ellevte ledd. Dette betyr at timelønnen for overtidsarbeid skal være minst 140 % av den vanlige timelønnen.

Det finnes også øvre grenser for hvor mye overtidsarbeid en arbeidstaker kan pålegges. Ifølge arbeidsmiljøloven § 10-6 fjerde ledd, skal overtidsarbeidet “ikke overstige ti timer i løpet av en uke, 25 timer over en sammenhengende periode på fire uker, og 200 timer i løpet av 52 uker”.

Det er imidlertid unntak og tilpasninger når det gjelder overtidsarbeid. Arbeidstakere i ledende stillinger eller i spesielt uavhengige stillinger er ikke omfattet av bestemmelsene om overtidsarbeid, i henhold til § 10-12 første og andre ledd.

Det er også muligheter for tilpasninger av reglene om overtidsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven, for eksempel gjennom tariffavtaler. Derfor bør du undersøke hvilke regler som gjelder på din arbeidsplass for å være sikker på hva som defineres som arbeidstid, overtidsarbeid og merarbeid.

Ring oss