Arveloven § 10: Inngrep i ektefellens arverett ved testament

Ektefellens rett til arv etter §§ 8 og 9 kan begrenses ved testament bare dersom han eller hun har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Dette vilkåret om at ektefellen må ha fått kjennskap til testamentet, er imidlertid ikke gjeldende dersom det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle ektefellen om testamentets innhold.

Det er viktig å merke seg at et beløp tilsvarende seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet ikke kan tilbakeholdes fra ektefellen i henhold til testamentet. Dersom arvelateren etterlater seg livsarvinger, reduseres denne beløpsgrensen til fire ganger folketrygdens grunnbeløp etter første punktum.

Testamentets innhold kan altså begrense ektefellens arverett, men kun under visse forutsetninger som loven fastsetter. Dette sikrer en viss grad av beskyttelse for ektefellen, samtidig som testators ønske om fordeling av arv respekteres, så lenge ektefellen er informert om det.

Ring oss