Betydningen av eierforhold ved skilsmisse etter en av ektefellenes død

Når et ekteskap tar slutt, står man overfor en rekke utfordringer knyttet til fordeling av verdier og eiendeler mellom ektefellene. I denne sammenhengen spiller eierforhold en viktig rolle, da de kan ha betydning for hvordan skiftet blir gjennomført etter en av ektefellenes bortgang.

La oss utforske betydningen av eierforhold nærmere. Som hovedregel skal verdiene deles likt mellom ektefellene etter ekteskapsloven. Imidlertid kan det være flere grunner til at eierforhold blir viktig i skiftet etter et avsluttet ekteskap.

For det første gir eierskap rett til å beholde selve eiendelen i henhold til ekteskapsloven § 66. Det finnes visse unntak fra denne regelen, spesielt når det gjelder felles bolig og innbo i henhold til ekteskapsloven § 67. Her kreves det imidlertid “særlige grunner” for at en ektefelle skal kunne overta den andre ektefellens eiendel. Når verdien av en eiendel ofte er lav i forhold til bruksverdien, kan det være av stor betydning å kunne beholde eiendelen selv, selv om man må betale halvparten av verdien til den andre ektefellen.

For det andre er skjevdelingskrav og de fleste forloddskrav etter ekteskapsloven § 59 og § 63 knyttet til eiendeler som man selv eier. Det samme gjelder for særeie, som kun kan etableres for de eiendelene man selv eier.

For det tredje vil eierforholdene være av betydning når det gjelder fradrag for annen gjeld i henhold til ekteskapsloven § 58 tredje ledd bokstav c.

Og til slutt, eierskap vil spille en rolle når en eller begge ektefellene har mer gjeld enn verdier. Ektefellene har ikke ansvar for den andres gjeld, men det er mulig å gjøre fradrag i gjelden før likedeling. Hvis den andre ektefellen har mer gjeld enn verdier, vil det ikke bli noen utbetaling fra likedelingen, og den andre ektefellen vil derfor ikke betale deg noe for de eiendelene vedkommende beholder.

Eierforhold er altså av avgjørende betydning ved skilsmisse etter en av ektefellenes død. Det er viktig å ha god kunnskap om hvilke rettigheter og begrensninger som gjelder i henhold til loven, samt å søke profesjonell juridisk rådgivning for å sikre en rettferdig og korrekt fordeling av verdier og eiendeler.

Ring oss