Beviskrav i søknad om rettferdsvederlag

I søken etter rettferdsvederlag er veien som må betraktes ofte preget av hindringer og krav som søkeren må oppfylle. Blant de mest sentrale kravene står bevisbyrden som en ufravikelig faktor, og det er essensielt å forstå hvordan denne vektlegges.

Sannsynlighetsovervekt – En ufravikelig regel

For å fremme en søknad om rettferdsvederlag kreves det sannsynlighetsovervekt for at den kritikkverdige handlingen faktisk har funnet sted. Dette innebærer at det må være mer sannsynlig enn ikke at de hendelsene du beskriver i din skriftlige søknad er autentiske og faktiske. Denne høyere graden av sannsynlighet kreves for å kunne gjøre et gyldig krav om rettferdsvederlag.

Med andre ord, din dokumentasjon og de påstandene du legger frem i søknaden må være mer overbevisende enn alternative hypoteser som kan motsi eller avvise det som hevdes. For å oppnå dette, er det viktig å ha en grundig og presis beskrivelse av hendelsene som har skjedd, samt å støtte dine påstander med relevant og pålitelig dokumentasjon.

Dokumentasjon og støtte

Det er vesentlig å merke seg at dokumentasjon som gjelder den offentlige myndigheten du kritiserer, vil normalt bli innhentet av myndighetene selv som en del av deres vurderingsprosess. Dette betyr at dersom du for eksempel kritiserer barnevernet eller skolen, vil de normalt sørge for å innhente relevante dokumenter fra deres egne arkiver.

På den annen side, annen dokumentasjon som legeerklæringer eller vitneuttalelser, må du vanligvis selv sørge for å sende inn sammen med søknaden din. Disse dokumentene kan være kritiske for å styrke din sak, og de bør være så grundige og informative som mulig.

Det er også viktig å merke seg at eventuelle utgifter knyttet til innhenting eller fremleggelse av denne dokumentasjonen normalt vil være ditt ansvar å dekke. Dette kan inkludere kostnader for legeerklæringer eller vitnemål fra fagpersoner.

Ring oss